ელენე ხარაბაძე

ბუღალტრული აღრიცხვა

თბილისი 2009

ავტორის სტილი დაცულია

რედაქტორი: პროფ. ფრიდონ ბურდული                      

რეცენზენტები: პროფ: მარინე მაისურაძე

                                         ზეინაბ გოგრიჭიანი

ანოტაცია
თავი 1. ბუღალტრული აღრიცხვის შესავალი    

1.1.   სამეურნეო აღრიცხვა, მისი არსი და მნიშვნელობა                           

1.2. სამეურნეო აღრიცხვის სახეები
1.3. ბუღალტრული აღრიცხვის არსი, მიზანი, ამოცანები         

1.4. ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვა   

1.5. სამეწარმეო საქმიანობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები
1.6. ბუღალტრის ფუნქციები
თავი 2. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებ

2.1. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები და მარეგულირებელი ორგანოები   

2.2. ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირება საქართველოში
თავი 3. ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი
3.1. ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი, მისი ობიექტებ
3.2. სამეურნეო პროცესები  
3.3. ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდი, მისი ელემენტები
3.4.  ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები და ძირითადი დაშვებები
თავი 4. პირველადი დაკვირვება  
4.1. ბუღალტრული დოკუმენტები
4.2. ინვენტარიზაცია და მისი როლი ბუღალტრულ აღრიცხვაში
თავი 5. ფინანსური ანგარიშგება
5.1. ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებლები
5.2. ფინანსური ანგარიშგება, მისი არსი და მიზანი
5.3. ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივი მახასიათებლები
5.4. ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები და  ელემენტები

თავი 6. ბალანსირების პრინციპები, მისი გამოყენება ბუღალტრულ აღრიცხვაში                          

6.1. ბალანსირების პრინციპები. ბუღალტრული ბალანსი
6.2. ბუღალტრული აღრიცხვის მარტივი სისტემა
თავი 7. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშები
7.1. ბუღალტრული ანგარიშები, მათი დანიშნულება
7.2. სამეურნეო  ოპერაციების რეგისტრაცია  
7.3. საცდელი ბალანსი, მისი დანიშნულება
7.4. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშების კლასიფიკაცია
7.5. ანგარიშების კლასიფიკაცია მათი სტრუქტურისა  და დანიშნულების  მიხედვით
7.6. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა და მისი აგების პრინციპები
თავი 8. ბალანსირების პრინციპების გამოყენება სააღრიცხვო ციკლის დამთავრებისას
8.1. ბალანსირების პრინციპების გამოყენება მოგების განსაზღვრისას
8.2. წმინდა მოგება_ფინანსური შედეგი
8.3. კაპიტალის ამოღება _ საკუთარი კაპიტალის შემცირება
8.4. ანგარიშგება საკუთარი კაპიტალის შესახებ
8.5.  დამხმარე რეგისტრები
თავი 9.  ფინანსური ანგარიშგების  მომზადება
9.1. სააღრიცხვო ინფორმაციის განზოგადება
9.2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადება
9.3. სააღრიცხვო ციკლის დამამთავრებელი ოპერაციები
თავი 10. ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებელი ბოლო პროცედურები
10.1. კორექტირებები, მათი აუცილებლობა
10.2. მაკორექტირებელი გატარებები
10.2.1. მიღებული ავანსები
10.2.2. გაცემული ავანსები
10.2.3. გამომუშავებული, მაგრამ აღურიცხავი შემოსავალი
10.2.4. გაწეული, მაგრამ აღურიცხავი ხარჯები
10.3. ალტერნატიული კორექტირებადი გატარებები
10.4. სამუშაო ფურცელი, მისი დანიშნულება და მომზადება
105. ფინანსური ანგარიშგების მომზადება სამუშაო ფურცლის საფუძველზე
10.6.      ნომინალური ანგარიშების დახურვები
10.7.      საბოლოო საცდელი ბალანსი
10.8.      კორპორაციის ფინანსური ანგარიშგება
 დანართები
დანართი 1- ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები
დანართი 2 - ანგარიშთა გეგმა