სარჩევი

9.1. სააღრიცხვო ინფორმაციის განზოგადება

 

 

ჩვენ უკვე განვიხილეთ სააღრიცხვო ციკლი, კერძოდ მისი შემდეგი ეტაპები:

1. ანგარიშთა სქემის დამუშავება;

2.  პირველადი ინფორმაციის შეგროვება. პირველადი დოკუმენტები გროვდება, რათა მათ საფუძველზე ბუღალტრულ აღრიცხვაში აისახოს მომხდარი სამეურნეო ოპერაციები;

3.  ოპერაციების ანალიზი. იგი გულისხმობს პირველადი დოკუმენტების შესწავლას და შესაბამისი ანგარიშების განსაზღვრას, ბუღალტრული გატარების ანუ მუხლის შედგენას;

4.  ოპერაციის რეგისტრაცია. ოპერაციების ჩაწერა მთავარ ჟურნალში შესაბამისი ანგარიშისა და თანხის ჩვენებით, ანგარიშის დებეტში და ანგარიშის კრედიტში;

5.  გადატანა. ჩანაწერების გადატანა მთავარი ჟურნალიდან ბუღალტრულ რეგისტრებში _ მთავარ წიგნში, აგრეთვე დამხმარე რეგისტრებში, როგორიცაა მაგალითად, მისაღები ანგარიშებები ანუ მოთხოვნები მიწოდებით და მომსახურებით (დებიტორული დავალიანებები), გასანაღდებელი ანგარიშებები ანუ ვალდებულებები მიწოდებით და მომსახურებით (კრედიტორული დავალიანებები) და ..;

6.  საცდელი ბალანსი. იგი მზადდება ანგარიშების დებეტისა და კრედიტის ჩანაწერების ტოლობის შემოწმებისა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების გაადვილების მიზნით და წარმოადგენს პერიოდის ბოლოსათვის მთავარი წიგნის (რეგისტრის) ანგარიშების სალდოების არასისტემატიზებულ ჩამონათვალს; საცდელი ბალანსი არ წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგების შემადგენელ კომპონენტს.

7.  ფინანსური ანგარიშგება. საცდელი ბალანსის ან მთავარი წიგნის საფუძველზე მზადდება ბალანსი, ანგარიშგება მოგებისა და ზარალის შესახებ, ანგარიშგება კაპიტალის მოძრაობის შესახებ, ხოლო ბალანსის, მოგებისა და ზარალის შესახებ ანგარიშგებისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციის საფუძველზე - ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ.

 

ამჯერად, კიდევ ერთხელ განვიხილავთ სააღრიცხვო ციკლის ზოგიერთ ეტაპს, შემდეგ კი შევისწავლით სააღრიცხვო ინფორმაციის განზოგადებას და სააღრიცხვო ციკლის დამთავრებას. ამ მიზნით გამოვიყენოთ ... "ელ&ელ"-ის ფინანსური ინფორმაცია.

 

მაგალითი:

I.  ... "ელ&ელ"-ის  2008 წლის ივლისის თვის ოპერაციები

 

2008 .

ივლისი. 1. დამფუძნებელმა გახსნა ბანკში ... "ელ&ელ"-ის ანგარიშსწორების ანგარიში და საწესდებო კაპიტალის შესავსებად შეიტანა 50.000 ლარი;

ანალიზი:

        აქტივი ფული საბანკო ანგარიშზე გაიზარდა 50.000 ლარით და იგი  დებეტდება. ასევე გაიზარდა "ელ&ელ"-ის  კაპიტალი 50.000 ლარით და იგი კრედიტდება.

 

2. ... "ელ&ელ"- შეიძინა მიწის ნაკვეთი საწარმოო მიზნებისათვის 30.000 ლარად. გადაიხადა ფული ანგარიშსწორების ანგარიშიდან 10.000 ლარი, დანარჩენი 20.000 ლარის 10 წლიან განვადებაზე გასცა თამასუქი;

ანალიზი:

აქტივი _ "მიწის ნაკვეთი" გაიზარდა 30.000 ლარით და იგი დადებეტდება. აქტივი _ "ფული საბანკო ანგარიშზე" შემცირდა 10.000 ლარით და იგი დაკრედიტდება. ვალდებულებები _ "გრძელვადიანი გასანაღდებელი თამასუქები" გაიზარდა და დაკრედიტდება;

 

1.         იჯარით აღებულია მოწყობილობა. გადახდილია ანგარიშსწორების ანგარიშიდან იჯარის პირველი    თვის გადასახდელი 1.600 ლარი;

ანალიზი:

გაიზარდა მოწყობილობების იჯარის ხარჯი 1.600 ლარით და იგი დადებეტდება. აქტივები _ "ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში" შემციდა 1.600 ლარით და იგი დაკრედიტდება;

 

4. ხელმოწერილია ხელშეკრულება შენობის იჯარაზე. გადახდილია სამი თვის საიჯარო გადასახდელი 6.000 ლარი;

ანალიზი:

გაიზარდა "წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა" _ 6.000 ლარით და იგი დადებეტდება: აქტივი _ "ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში" შემცირდა 6.000 ლარით და იგი დაკრედიტდება;

 

5. შეძენილია კრედიტით მასალები კომპანია "ეგრისი"-საგან 10.000 .;

ანალიზი:

აქტივი _"მასალები გაიზარდა 10.000 ლარით და იგი დადებეტდება. გაიზარდა ასევე, 10.000 ლარით ვალდებულებები (გასანაღდებელი ანგარიშები) ანუ ვალდებულება მოწოდებით და იგი დაკრედიტდება;

 

6. წარმოებამ დაიწყო ფუნქციონირება. კლიენტს, ფირმა "ელადა"- მიეწოდა პროდუქცია 3.200 ლარის. განაღდება მოხდება 30 დღის განმავლობაში;

ანალიზი:

გაიზარდა აქტივი _ მოთხოვნები მიწოდებით (მისაღები ანგარიშები) 3.200 ლარით და იგი დადებეტდება. გაიზარდა შემოსავალი (ამონაგები) რეალიზაციიდან 3.200 ლარით და და იგი დაკრედიტდება.

 

8. გაიყიდა პროდუქცია ნაღდი ანგარიშსწორებით 15.200 ლარი;

ანალიზი:

აქტივი _ "ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში" გაიზარდა 15.200 ლარით და იგი დადებეტდება. გაიზარდა შემოსავალი რეალიზაციიდან 15.200 ლარით და იგი დაკრედიტდება;

 

11. პროდუქცია მიეწოდა კლიენტს, ფირმა "კოლხეთს" 3.800 ლარის;

ანალიზი:

აქტივი _ მოთხოვნები მიწოდებით გაიზარდა 3.800 ლარით და იგი დადებეტდება. შემოსავალი რეალიზაციიდან გაიზარდა 3.800 ლარით და იგი დაკრედიტდება.

 

12.  მიღებულია ფირმა "ელადა"-საგან 480 . ვალის დასაფარავად;

ანალიზი:

აქტივი _ "ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში" გაიზარდა 480 ლარით და დადებეტდება. აქტივი _ "მოთხოვნები მიწოდებით" შემცირდა 480 ლარით და დაკრედიტდება.

 

15. გასტუმრებულია  ფირმა "ეგრისი"- ვალი 3.000 ლარი;

ანალიზი:

ვალდებულებები _ "ვალდებულება მოწოდებით" შემცირდა 3.000 ლარით. იგი დადებეტდება. აქტივი _ "ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში"  შემცირდა 3.000 ლარით და იგი დაკრედიტდება.

 

15. ერგება მუშებს გასული ორი კვირის ხელფასი 2000 ლარი;

ანალიზი:

გაიზარდა ხელფასის ხარჯი 2.000 ლარით და იგი დადებეტდება. გაიზარდა აგრეთვე, ვალდებულება გადასახდელი ხელფასი და შესაბამისად, დაკრედიტდება ანგარიში "გადასახდელი ხელფასი".

16. "თელასი"-დან მიღებულია ანგარიში 290 ., ივლისის თვეში მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების ასანაზღაურებლად. გადახდა უნდა მოხდეს 10 დღის განმავლობაში;

ანალიზი:

გაიზარდა ელ. ენერგიის ხარჯი 290 ლარის ოდენობით და იგი დადებეტდება. გაიზარდა ვალდებულებები _ "ვალდებულება მოწოდებით" 290 ლარით იგი დაკრედიტდება.

 

17. გაცემულია ხელფასი 2.000 ლარი;

ანალიზი:

შემცირდა ვალდებულება გადასახდელი ხელფასით და იგი დადებეტდება 2.000 ლარით. აქტივი _ "ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში" შემცირდა 2.000 ლარით და იგი დაკრედიტდება.

 

21. მიღებულია ვალის დასაფარავად: ფირმა "ელადა"-საგან 2.000 ლარი;

                              ... "კოლხეთი"-საგან 2.600 ლარი;

ანალიზი:

აქტივი _ "ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში" გაიზარდა 4.600 ლარით და იგი დადებეტდება. აქტივი _ "მოთხოვნები მიწოდებით" შემცირდა 4.600 ლარით და იგი დაკრედიტდება.

 

22. შეძენილია მასალები: ფირმა "ეგრისი"-საგან 2.300 . და ... "იმერეთი"-საგან 1.730 . ანგარიშების განაღდების ვადა 30 დღემდეა.

ანალიზი:

აქტივი _ "მასალები" გაიზარდა 4.030 ლარით და დადებეტდება. ვალდებულებები _ "ვალდებულებები მოწოდებით" გაიზარდა 4.030 ლარით და დაკრედიტდება

 

28. შეძენილია სადაზღვევო პოლისი ერთი წლის ვადით 1.800 . დაზღვევის პერიოდი 1 ივლისიდან იწყება;

ანალიზი:

აქტივი _ "წინასწარ გადახდილი დაზღვევის ხარჯი" _ გაიზარდა 1.800 ლარით და იგი დადებეტდება. აქტივი _ "ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში" შემცირდა  1.800 ლარით და იგი დაკრედიტდება.

 

30. საწარმოს პერსონალს ერგება ხელფასი ივლისის მეორე ნახევრისათვის 2.400 ლარი. გადახდა მოხდება 2 აგვისტოს.

ანალიზი:

"ხელფასის ხარჯი" გაიზარდა 2.400 ლარით და იგი დადებეტდება. ვალდებულება _ "გადასახდელი ხელფასი" გაიზარდა 2.400 ლარით და დაკრედიტდება.

 

30. ინვენტარიზაციის მონაცემებით, საწყობში აღმოჩნდა მასალების ნაშთი 6.200 ., მაშასადამე, წარმოებაში დახარჯულია 7.830 . მასალები;

ანალიზი:

"მასალების ხარჯი" გაიზარდა 7.830 . და იგი დადებეტდება. აქტივი _ "მასალები" შემცირდა  7.830 ლარით და იგი დაკრედიტდება

 

30. საწარმოს კლიენტებს მიეწოდა პროდუქცია:

    ფირმა "ელადა"-         _ 2.350 .

    სატრანსპორტო კომპანიას _ 1.200 .

    ... "კოლხეთი"-        _ 2.900 .

ანალიზი:

აქტივი _ "მოთხოვნები მიწოდებით" გაიზარდა 6.450 ლარით და იგი დადებეტდება. "შემოსავალი რეალიზაციიდან" გაიზარდა 6.450 ლარით და იგი დაკრედიტდება

 

30. გაცემულ თამასუქზე დაირიცხა პროცენტი 200 ლარი;

ანალიზი:

"საპროცენტო ხარჯი" გაიზარდა და იგი დადებეტდება 200 ლარით. ვალდებულება _ "გადასახდელი პროცენტები" გაიზარდა 200 ლარით და იგი დაკრედიტდება

 

30. დამფუძნებელმა საკუთარი საჭიროებისათვის ამოიღო 2.000 ლარი ნაღდი ფული;

ანალიზი:

"კაპიტალის ამოღება" გაიზარდა 2.000 ლარით და დადებეტდება.

აქტივი _ "ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში" შემცირდა 2.000 ლარით და დაკრედიტდება.

 

II. აღნიშნული ოპერაციები რეგისტრირდება ბუღალტრული აღრიცხვის მთავარ ჟურნალში:

 

 

ფირმა "ელ&ელ"

              მთავარი ჟურნალი                       .1

თარიღი

2008 .

ანგარიშების დასახელება

აღნიშვნა

გადატანაზე

დებეტი

კრედიტი

ივლისი

1

ეროვნული ვალუტა რეზ. ბანკში

1210

50000

 

 

 

   საწესდებო კაპიტალი

5150

 

50000

 

2

მიწა

2110

30000

 

 

 

ეროვნული ვალუტა რეზ. ბანკში

1210

 

10000

 

 

   გრძელვადიანი თამასუქები

4120

 

20000

 

3

იჯარის ხარჯი

7420

1600

 

 

 

ეროვნული ვალუტა რეზ. ბანკში

1210

 

1600

 

4

წინასწარ გადახდილი იჯარა

1720

6000

 

 

 

ეროვნული ვალუტა რეზ. ბანკში

1210

 

6000

 

5

მასალები

1620

10000

 

 

 

   ვალდებულებები მიწოდებით

3110

 

10000

 

 

   "ეგრისი" 10000*

 

 

 

 

6

მოთხოვნები მიწოდებით

1410

3200

 

 

 

"ელადა" 3200*

 

 

 

 

 

   შემოსავალი რეალიზაციიდან

6110

 

3200

 

8

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

1110

15200

 

 

 

   შემოსავალი რეალიზაციიდან

6110

 

15200

 

11

მოთხოვნები მიწოდებით

1410

3800

 

 

 

   შემოსავალი რეალიზაციიდან

6110

 

3800

 

12

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

1110

480

 

 

 

  მოთხოვნები მიწოდებით

1410

 

480

 

 

  "ელადა" 480*

 

 

 

 

15

ვალდებულებები მიწოდებით

3110

3000

 

 

 

"ეგრისი" 3000*

 

 

 

 

 

 ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

1110

 

3000

 

15

ხელფასის ხარჯი

7410

2000

 

 

 

   გადასახდელი ხელფასი

3130

 

2000

 

16

ელ.ენერგიის ხარჯი

7430

290

 

 

 

  ვალდებულებები მიწოდებით

3110

 

290

 

 

  თელასი   290*

 

 

 

 

17

გადასახდელი ხელფასი

3130

2000

 

 

 

 ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

1110

 

2000

 

21

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

1110

4600

 

 

 

  მოთხოვნები მიწოდებით

1410

 

4600

 

 

  "ელადა"      2000*

 

 

 

 

 

  "კოლხერთი"  2600*

 

 

 

 

22

მასალები

1620

4030

 

 

 

  ვალდებულებები მიწოდებით

3110

 

4030

 

 

   "ეგრისი"     2300*

 

 

 

 

 

   "იმერეთი"    1730*

 

 

 

 

28

წინასწარ გადახდილი დაზღვევა

1730

1800

 

 

 

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

1110

 

1800

 

30

ხელფასის ხარჯი

7410

2400

 

 

 

   გადასახდელი ხელფასი

3130

 

2400

 

30

მასალების ხარჯი

7110

7830

 

 

 

  მასალები

1620

 

7830

 

30

მოთხოვნები მიწოდებით

1410

6450

 

 

 

"ელადა"            2350*

 

 

 

 

 

სატრანსპ. კომპანია 1200*

 

 

 

 

 

"კოლხერთი"        2900*

 

 

 

 

 

   შემოსავალი რეალიზაციიდან

6110

 

6450

 

30

საპროცენტო ხარჯი

8210

200

 

 

 

   გადასახდელი პროცენტები

3410

 

200

 

30

კაპიტალის ამოღება

5151

2000

 

 

 

 ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

1110

 

2000

 

მთავარი ჟურნალიდან მონაცემები გადაიტანება მთავარ წიგნის (რეგისტრის) და საჭიროების შემთხვევაში, აგრეთვე, დამხმარე რეგისტრის ანგარიშებში.

 მთავარი ჟურნალიდან ინფორმაციის გადატანის პერიოდულობა საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ განისაზღვრება. დასავლურ აღრიცხვაში გავრცელებული პრაქტიკით ასეთი გადატანა უმეტესად, თვეში ერთხელ, თვის ბოლოს ხდება. ზოგიერთი ინფორმაცია, მაგალითად, ფულადი საშუალებების მოძრაობა, მოთხოვნები და ვალდებულებები, მუდმივ განახლებას მოითხოვს. ამიტომ ამ ანგარიშებში გადატანა ყოველდღიურად უნდა მოხდეს.

... "ელ&ელ"-ის მთავარ ჟურნალში რეგისტრირებული ოპერაციები მთავარ წიგნში (რეგისტრში) გადაიტანება შემდეგი სახით:

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში  -  ანგარიში 1110

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

8

შემოსავალი

.1

15200

 

15200

 

12

მოთხოვნები

.1

480

 

15680

 

15

ვალდებულებები

.1

 

3000

12680

 

17

ხელფასის ხარჯი

.1

 

2000

10680

 

21

მოთხოვნები

.1

4600

 

15280

 

28

დაზღვევა წინასწარ

.1

 

1800

13480

 

30

კაპიტალის ამოღება

.1

 

2000

11480

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში -    ანგარიში 1210

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

1

კაპიტალი

.1

50000

 

50000

 

2

მიწა

.1

 

10000

40000

 

3

მოწყობილობების იჯარა

.1

 

1600

38400

 

4

შენობის იჯარა

.1

 

6000

32400

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

მოთხოვნები მიწოდებით    ანგარიში 1410

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

6

შემოსავალი

.1

3200

 

3200

 

11

შემოსავალი

.1

3800

 

7000

 

12

ნაღდი ფული

.1

 

480

6520

 

21

ნაღდი ფული

.1

 

4600

1920

 

30

შემოსავალი

.1

6450

 

8370

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

მასალები    ანგარიში  1620

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

5

ვალდებულებები

.1

10000

 

10000

 

22

ვალდებულებები

.1

4030

 

14030

 

30

მასალების ხარჯი

.1

 

7830

6200

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა    ანგარიში 1720

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

4

ფული ბანკში

.1

6000

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

წინასწარ გადახდილი დაზღვევა    ანგარიში 1730

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

28

ნაღდი ფული

.1

1800

 

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

მიწა    ანგარიში 2110

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

2

შეძენა

.1

30000

 

30000

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

გადასახდელი პროცენტები    ანგარიში 3410

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

30

საპროცენტო ხარჯი

.1

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

ვალდებულებები მოწოდებით    ანგარიში 3110

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

5

მასალები

.1

 

10000

10000

 

15

ნაღდი ფული

.1

3000

 

7000

 

16

ელ.ენერგია

.1

 

290

7290

 

22

მასალები

.1

 

4030

11320

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

გადასახდელი ხელფასი    ანგარიში 3130

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

15

ხელფასის ხარჯი

.1

 

2000

2000

 

17

ნაღდი ფული

.1

2000

 

0

 

30

ხელფასის ხარჯი

.1

 

2400

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

გასანაღდებელი თამასუქები    ანგარიში 4120

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

2

მიწა

.1

 

20000

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

საწესდებო კაპიტალი    ანგარიში 5150

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

 

ივლისი

1

ფული ბანკში

.1

 

50000

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

კაპიტალის ამოღება    ანგარიში 5151

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

30

ნაღდი ფული

.1

2000

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

შემოსავალი რეალიზაციიდან    ანგარიში 6110

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

6

მოთხოვნები მიწოდებით

.1

 

3200

3200

 

8

ნაღდი ფული

.1

 

15200

18400

 

11

მოთხოვნები მიწოდებით

.1

 

3800

22200

 

30

მოთხოვნები მიწოდებით

.1

 

6450

28650

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

მასალების ხარჯი    ანგარიში 7110

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

30

მასალები

.1

7830

 

7830

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

ხელფასის ხარჯი    ანგარიში 7410

 

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

17

ნაღდი ფული

.1

2000

 

2000

 

30

გადასახდელი ხელფასი

.1

2400

 

4400

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

იჯარის ხარჯი    ანგარიში 7420

თარიღი

2008 .

შინაარსი

 

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

3

ფული ბანკში

.1

1600

 

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

ელ.ენერგიის ხარჯი    ანგარიში 7430

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

16

ვალდებულებები მიწოდ.

.1

290

 

290

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

საპროცენტო ხარჯი    ანგარიში 8210

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

30

გადასახდ. პროცენტები

.1

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

  დამხმარე რეგისტრები:

მოთხოვნების ანგარიშის დამხმარე რეგისტრი:

კლიენტი: "ელადა"

თარიღი

2008 .

შინაარსი

 

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

6

მიწოდება

.1

3200

 

3200

 

12

განაღდება

.1

 

480

2720

 

21

განაღდება

.1

 

2000

720

 

30

მიწოდება

.1

2350

 

3070

 

 

 

 

 

 

 

 

მოთხოვნების ანგარიშის დამხმარე რეგისტრი

კლიენტი: "სატრანსპორტო კომპანია"

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

30

მიწოდება

.1

1200

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

მოთხოვნების ანგარიშის დამხმარე რეგისტრი

კლიენტი: "კოლხეთი"

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

11

მიწოდება

.1

3800

 

3800

 

21

განაღდება

.1

 

2600

1200

 

30

მიწოდება

.1

2900

 

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ანგარიშის დამხმარე რეგისტრი:

მომწოდებელი "ეგრისი"

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

 

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

5

მოწოდება

.1

 

10000

10000

 

15

განაღდება

.1

3000

 

7000

 

22

მოწოდება

.1

 

2300

9300

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ანგარიშის დამხმარე რეგისტრი

მომწოდებელი "თელასი"

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

16

მოწოდება

.1

 

290

290

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ანგარიშის დამხმარე რეგისტრი

მომწოდებელი "იმერეთი"

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

22

მოწოდება

.1

 

1730

1730

 

 

 

 

 

 

 

 

დამხმარე რეგისტრებისა და მთავარი წიგნის შესაბამისი ანგარიშების ჩანაწერების იდენტურობის შემოწმების მიზნით, დგება დამხმარე რეგისტრების ნაერთი (კრებსი):

... "ელ&ელ"

მოთხოვნების ანგარიშების ნაერთი

2008 წლის 31 ივლისისათვის

 

 

ლარი

1

ფირმა "ელადა"                        

3070

2

სატრანსპორტო კომპანია               

1200

3

... "კოლხეთი"                       

4100

 

სულ                       

8370

 

...  "ელ&ელ"

ვალდებულებების ანგარიშების ნაერთი

2008 წლის 31 ივლისისათვის

 

 

ლარი

1

ფირმა "ეგრისი"                        

9300

2

"თელასი

290

3

"იმერეთი

1730

 

სულ                       

11320

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, მთავარი წიგნის ნაშთების საფუძველზე მზადდება საცდელი ბალანსი:

... "ელ&ელ"

საცდელი ბალანსი

31 ივლისი, 2008 .

ანგ. #

ანგარიშების დასახელება

დებეტი

კრედიტი

1110

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

11480

 

1210

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

32400

 

1410

მოთხოვნები მიწოდებით

8370

 

1620

მასალები

6200

 

1720

წინასწარ გადახდილი იჯარა

6000

 

1730

წინასწარ გადახდილი დაზღვევა

1800

 

2110

მიწა

30000

 

3110

ვალდებულებები მოწოდებით

 

11320

3130

გადასახდელი ხელფასი

 

2400

3410

გადასახდელი პროცენტები

 

200

4120

გასანაღდებელი თამასუქები

 

20000

5150

საწესდებო კაპიტალი

 

50000

5151

კაპიტალის ამოღება

2000

 

6110

შემოსავალი რეალიზაციიდან

 

28650

7110

მასალების ხარჯი

7830

 

7410

ხელფასის ხარჯი

4400

 

7420

იჯარის ხარჯი

1600

 

7430

ელ.ენერგიის ხარჯი

290

 

8210

საპროცენტო ხარჯი

200

 

 

    სულ

112570

112570

სარჩევი