სარჩევი 

7.2. სამეურნეო  ოპერაციების

რეგისტრაცია

 

ჩანაწერი, რომელიც ერთ, ცალკე აღებულ ოპერაციას შეესაბამება საჟურნალო ჩანაწერად იწოდება. სამეურნეო ოპერაციების მთავარი სარეგისტრაციო ჟურნალი, რომელშიც მომხდარი სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაცია ხდება პირველადი დოკუმენტების საფუძველზე, შემდეგი სახისაა:

                                                        

                                                              ცხრილი 8

                           .., "საბა"

                   მთავარი ჟურნალი                             . 1

თარიღი

ანგარიშის დასახელება და კომენტარები

აღნიშვნა გადატანაზე

დებეტი

კრედიტი

თვე

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჟურნალის წარმოების წესი შემდეგი თანმიმდევრობით წარმოგვიდგება:

 

1.   ჟურნალის გვერდები ინომრება, მაგალითად, . 1, . 2 და .. იგი გამოიყენება ბუღალტრულ რეგისტრში _ მთავარ წიგნში ინფორმაციის გადატანის შესახებ აღნიშვნის გასაკეთებლად;

2.   თითოეულ გვერდზე თარიღის სვეტში იწერება წელი, ხოლო შემდეგ თვე და რიცხვი. თვის შემდგომი ჩანაწერი მხოლოდ მისი შეცვლისას განმეორდება;

3.   სადებეტო ანგარიშის დასახელება კეთდება უშუალოდ თარიღის შემდეგ სვეტში "ანგარიშის დასახელება";

4.   საკრედიტო ანგარიშის დასახელება კეთდება სადებეტო ანგარიშის დასახელების ქვევით, ოდნავ მარჯვნივ გაწეულად. საერთოდ, ასეთი გაწევა ანგარიშის დაკრედიტების მიმანიშნებელია;

5.   კომენტარებში მოიხსენება შესაბამისი პირველადი დოკუმენტი და კეთდება საკრედიტო ანგარიშის დასახელების ქვევით მისგან მარჯვნივ გაწევით;

6.   სვეტში "აღნიშვნა გადატანაზე" მიეთითება შესაბამისი ანგარიშის კოდი (შიფრი). ჩანაწერი კეთდება მთავარ რეგისტრში (წიგნში) ინფორმაციის გადატანისას;

7.   დებეტის სვეტში იწერება სადებეტო ანგარიშის თანხა;

8.   კრედიტის სვეტში იწერება საკრედიტო ანგარიშის თანხა;

 

მთავარ ჟურნალში რეგისტრირებული სამეურნეო ოპერაციები  გადაიტანება მთავარ წიგნში (რეგისტრში), შემდეგი წესით:

1.   მთავარი წიგნის ყველა ანგარიშს აქვს თავისი კოდი (შიფრი), რომელიც გამოიყენება გადატანის შესახებ აღნიშვნის გაკეთებისას;

2.   სვეტში "მინიშნება" იწერება მთავარი სარეგისტრაციო ჟურნალის გვერდის ნომერი ამ ჟურნალიდან მთავარ წიგნში (რეგისტრში) ოპერაციის გადატანის დამთავრებისას.

3.   მთავარ წიგნში (რეგისტრში) ოპერაციის თარიღი და სადებეტო თანხა გადაიტანება ჟურნალიდან; იმავდროულად გაიანგარიშება ახალი სალდო.

4.   მთავარ წიგნში (რეგისტრში) ოპერაციის თარიღი და საკრედიტო თანხა გადაიტანება სარეგისტრაციო ჟურნალიდან. იმავდროულად გაიანგარიშება ახალი სალდო.

 

მაშასადამე, ბუღალტრულ აღრიცხვაში სამეურნეო ოპერაციების ასახვისას აუცილებლად დაცული უნდა იქნას შემდეგი თანმიმდევრობა:

a.      ყველა ოპერაცია ჯერ უნდა აისახოს მთავარ ჟურნალში ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, შემდეგ კი, გადატანილ იქნას მთავარ წიგნში (რეგისტრში);

b.     მთავარ სარეგისტრაციო ჟურნალში ანგარიშების იგივე დასახელება უნდა იქნას გამოყენებული, რაც მთავარ წიგნშია მოცემული;

. მთავარი ჟურნალის ჩანაწერებს შემდეგი სახე უნდა ჰქონდეს.

ცხრილი 9

მთავარი ჟურნალი

 

თარიღი

წელი

ანგარიშის დასახელება და კომენტარები

აღნიშვნა გადატანაზე

დებეტი

კრედიტი

თვე

რიცხვი

სადებეტო ანგარიში

     საკრედიტო ანგარიში

            კომენტარი

 

თანხა

 

თანხა

 

 

და . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საჟურნალო ჩანაწერების ფორმა საყოველთაოდ აღიარებულია და ამიტომ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი დაცვა:

 

1.   საკრედიტო ანგარიშის დასახელება სადებეტო ანგარიშის დასახელებისაგან ოდნავ მარჯვნივ უნდა იყოს გაწეული, ასევე, საკრედიტო თანხა _ სადებეტო თანხისაგან შესაბამისად, ოდნავ მარჯვნივ უნდა იყოს გაწეული.

2.   ფულის ერთეულის ამსახველი ნიშანი "ლარი" ჟურნალში და რეგისტრში არ გამოიყენება;

3.   აღნიშვნა გადატანაზე კეთდება მხოლოდ ოპერაციის გადატანის შემდეგ, როგორც ჟურნალში, ასევე მთავარ წიგნში. შევსებული სვეტი ნიშნავს, რომ ოპერაცია გადატანილია;

4.   მთავარი წიგნის ანგარიშებში კომენტარები არ კეთდება, საჭიროების შემთხვევაში მათი პოვნა ჟურნალში შეიძლება.

მაგალითისათვის მოვიტანოთ ფირმა "საბა"- ზემოაღნიშნული ოპერაციების მიხედვით შევსებული სარეგისტრაციო ჟურნალი და მთავარი წიგნის ანგარიშები, რომლებიც შემდეგ სახეს მიიღებს:

 

                         ..,  "საბა"

          მთავარი ჟურნალი                      . 1

თარიღი

2008 .

ანგარიშის დასახელება და კომენტარები

აღნიშვნა გადატანაზე

დებეტი

კრედიტი

მაისი

 1

ეროვნული ვალუტა ბანკში

V

80000

 

 

 

    საწესდებო კაპიტალი

V

 

80000

 

 

 

 

 

 

 

5

ოფისის აღჭურვილობა

V

10000

 

 

 

     ეროვნული ვალუტა ბანკში

V

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

11

სატრანსპორტო საშუალებები

V

15000

 

 

 

     ეროვნული ვალუტა ბანკში

V

 

15000

 

 

 

 

 

 

 

13

ოფისის აღჭურვილობა

V

18000

 

 

 

      ვალდებულებები მოწოდებით

V

 

18000

 

 

 

 

 

 

 

15

ვალდებულებები მოწოდებით

V

10000

 

 

 

     ეროვნული ვალუტა ბანკში

V

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

20

მოთხოვნები მიწოდებით

V

18000

 

 

 

     ოფისის აღჭურვილობა

V

 

18000

 

 

 

 

 

 

 

25

ეროვნული ვალუტა ბანკში

V

10000

 

 

 

     მოკლევადიანი სესხები

V

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

30

ეროვნული ვალუტა ბანკში

V

9000

 

 

 

     მოთხოვნები მიწოდებით

V

 

9000

 

 

 

 

 

 

 

ბუღალტრული აღრიცხვის მთავარი ჟურნალიდან მთავარ წიგნში გადატანილი ოპერაციები შემდეგნაირად აისახება:

  

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

ეროვნული ვალუტა ბანკში        ანგარიში #

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

მაისი

1

საწესდებო კაპიტალი

.1

80000

 

80000

 

5

ოფისის აღჭურვილობა

.1

 

10000

70000

 

11

სატრანსპორ. საშუალებები

.1

 

15000

55000

 

15

ვალდებულებ. მოწოდებით

.1

 

10000

45000

 

25

მოკლევადიანი სესხები

.1

10000

 

55000

 

30

მოთხოვნები მიწოდებით

.1

9000

 

64000

 

საწესდებო კაპიტალი         ანგარიში #

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

მაისი

1

ეროვნ. ვალუტა ბანკში

.1

 

80000

80000

 

 

 

 

 

 

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები        ანგარიში #

თარიღი

2008.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

მაისი

11

ეროვნ. ვალუტა ბანკში

.1

15000

 

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

ოფისის აღჭურვილობა               ანგარიში #

თარიღი

2008.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

მაისი

5

ეროვნ. ვალუტა ბანკში

.1

10000

 

10000

მაისი

13

ვალდებულებები

.1

18000

 

28000

 

20

მოთხოვნები

.1

 

18000

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებები მოწოდებით          ანგარიში #

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

მაისი

13

ოფისის აღჭურვილობა

.1

 

18000

18000

 

15

ეროვნული ვალუტა ბანკში

.1

10000

 

8000

 

მოთხოვნები მიწოდებით           ანგარიში #

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

მაისი

20

ოფისის აღჭურვილობა

.1

18000

 

18000

 

30

ეროვნული ვალუტა ბანკში

.1

 

9000

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

მოკლევადიანი სესხები              ანგარიში #

თარიღი

2008 .

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

მაისი

25

ეროვნული ვალუტა ბანკში

.1

 

10000

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 სარჩევი