ანოტაცია
შესავალი

თავი 1. Access-ის ობიექტური მოდელი
1.1.     ფორმის თვისებები
          მაგალითები
          პროგრამები
1.2.      ფორმის მოვლენები
          მაგალითები
          ფორმის გაღება, დახურვა
1.3.      ფორმის ტიპები
          ფორმის ტიპები, დამოკიდებული ფორმა, სისტემაში არსებული ფორმები
1.4.        მართვის ელემენტების საერთო თვისებები
1.5.        მართვის ელემენტების მოვლენები
           მოვლენების თანმიმდევრობა
           პროგრამები
           მაგალითები

თავი 2. ADO-ს ობიექტური მოდელი
           ობიექტი Connection
           ობიექტი Recordset
           ობიექტი Recordset მაგალითები
           ობიექტი Command
           სიობრივი მართვის ელემენტები
           სიობრივი მართვის ელემენტები - მაგალითები
           სიობრივი მართვის ელემენტები - ჩანაწერების დამატება ComboBox-ის გამოყენებით
           სიობრივი მართვის ელემენტები - ჩანაწერების დამატება ComboBox-ის გამოყენებით (მაგალითები, პროგრამები) 

თავი 3. ანგარიშგების  ფორმირება და პროგრამული მართვა
            მაგალითები, ანგარიშგების მოვლენები
            მაგალითები მოვლენებზე
            ანგარიშგებაში მონაცემების გადაცემა, მაგალითები

თავი 4. მომხმარებლის ინტერფეისის შექმნა Access 2007-ში. მრავალმომხმარებლიანი  რეჟიმი
            ქართულენოვანი ინტერფეისის შექმნა
            ქართულენოვანი ინტერფეისის შექმნა (გაგრძელება)
            ბაზის დაცვა
            შესრულებადი ვერსია. მრავალმომხმარებლიანი რეჟიმი
            მრავალმომხმარებლიანი რეჟიმის რეალიზაცია
            სადისტრიბუციო პაკეტის მომზადება და გავრცელება
            დაცვის ცენტრი

თავი 5. კლიენტ-სერვერული ტექნოლოგიის რეალიზაცია
            კლიენტ-სერვერული ტექნოლოგიის რეალიზაცია - გაგრძელება

დანართი -ქართულენოვანი ინტერფეისის შექმნა Access 2003-ში 
                 ქართულენოვანი ინტერფეისის შექმნა Access 2003-ში - გაგრძელება
                 ქართულენოვანი ინტერფეისის შექმნა Access 2003-ში - გაგრძელება
                 ქართულენოვანი ინტერფეისის შექმნა Access 2003-ში - გაგრძელება 
ლიტერატურა
 

ავტორის სტილი დაცულია
ზურაბ მუნჯიშვილი 

 Access 2007
დაპროგრამება
2009