თავი 1. Access  2007-ის ობიექტური მოდელი

1.5. მართვის ელემენტების  მოვლენები (დასაწყისი)

მაგალითი – ერთი ფორმიდან რამდენიმე ცხრილში მონაცემების ჩაწერა 

დავაპროექტოთ ცხრილები tbsagani  ინფორმაცია საგნის შესახებ; tbswavleba - სწავლების ფორმა; tbadgili  - სწავლების ადგილი.
ცხრილის tbsagani სტრუქტურა შემდეგია: <საგნის კოდი><დასახელება><სილაბუსი><კრედიტი>
ცხრილების tbswavleba და tbadgili  სტრუქტურა შემდეგია: <ნომერი><დასახელება>
დავაპროექტოთ ფორმა. დავიტანოთ მასზე მართვის ელემენტები, რომელთა ცხრილებთან დაკავშირება პროგრამულად ხორციელდება. დაპროექტების რეჟიმში ფორმა შემდეგია/სურ. 1.15/:
                                                              სურ.1.15. ფორმა დაპროექტების რეჟიმში

მიაქციეთ ყურადღება ფორმაზე დაპროექტებული ველები ცხრილთან დაკავშირებულნი არ არის. მათი დაკავშირება პროგრამულად ხორციელდება. პროგრამული კოდი შემდეგია:

Private Sub Rdamateba_Click()
 Dim i As String
Dim can As New ADODB.Recordset
Dim dak As New ADODB.Connection
 Set dak = CurrentProject.Connection
Select Case Me.Fcxrili.Value
Case 1
If IsNull(Me.Vsagnis_kodi) Then
 DoCmd.OpenForm "Fsecdoma"
Form_Fsecdoma.Lsecdoma.Caption = "gTxovT CaweroT sagnis sadentifikacio nomeri"
Cancel = True
Exit Sub
End If
can.Open "tbsagani", dak, adOpenKeyset, adLockPessimistic, adCmdTable
s1 = Me.Vsagnis_kodi
i = "[kodi] = " & s1 & ""
can.Find i
If can.EOF = False Then
 DoCmd.OpenForm "Fsecdoma"
Form_Fsecdoma.Lsecdoma.Caption = "studenti am nomriT arsebobs. gTxovT CaweroT nomeri swore"
 Cancel = True
Exit Sub
End If

With can
.AddNew
!kodi = Me.Vsagnis_kodi
!dasaxeleba = Me.Vsagani_das
!silabusi = Me.Vsilabusi
!krediti = Me.Vkreditebi
.Update
 End With
'
Case 2
If IsNull(Me.Vkodi1) Then
 DoCmd.OpenForm "Fsecdoma"
Form_Fsecdoma.Lsecdoma.Caption = "gTxovT CaweroT swavlebis formis rigiTi nomeri"
Cancel = True
Exit Sub
End If
can.Open "tbswavleba", dak, adOpenKeyset, adLockPessimistic, adCmdTable
s1 = Me.Vkodi1
i = "[kodi] = " & s1 & ""
can.Find i
If can.EOF = False Then
 DoCmd.OpenForm "Fsecdoma"
Form_Fsecdoma.Lsecdoma.Caption = "swavlebis forma am nomriT arsebobs. gTxovT CaweroT nomeri swore"
 Cancel = True
Exit Sub
End If
With can
.AddNew
!kodi = Me.Vkodi1
!dasaxeleba = Me.Vdas1
.Update
 End With
Case 3
'
If IsNull(Me.Vkodi2) Then
 DoCmd.OpenForm "Fsecdoma"
Form_Fsecdoma.Lsecdoma.Caption = "gTxovT CaweroT swavlebis adgilis rigiTi nomeri"
Cancel = True
Exit Sub
End If
can.Open "tbadgili", dak, adOpenKeyset, adLockPessimistic, adCmdTable
s1 = Me.Vkodi2
i = "[kodi] = " & s1 & ""
can.Find i
If can.EOF = False Then
 DoCmd.OpenForm "Fsecdoma"
Form_Fsecdoma.Lsecdoma.Caption = "swavlebis adgili am nomriT arsebobs. gTxovT CaweroT nomeri swore"
 Cancel = True
Exit Sub
End If
With can
.AddNew
!kodi = Me.Vkodi2
!dasaxeleba = Me.Vdas2
.Update
 End With
End Select
End Sub