თავი 4. მომხმარებლის ინტერფეისის შექმნა Access 2007-ში. მრავამომხმარებლიანი რეჟიმი

ლენტზე ჯგუფებისა და ღილაკების დამატება
ლენტზე ჯგუფების დამატება ხორციელდება XML ენაზე დაწერილ ტექსტში. ჯგუფის დასამატებლად გამოიყენება მისი,  ობიექტის აღნიშვნა   -  dbCustomGroup. ჯგუფში შეიძლება დატანილ იქნეს ორი სახის ღილაკი: 1. სისტემაში არსებული, როგორიცაა Copy, Paste, Open და სხვა; 2. ჩვენს მიერ დაპროექტებული ღილაკები, რომელთა საშუალებით გამოძახებულ იქნება ჩვენს მიერ დაპროექტებული ფორმები;
აქ მოტანილ ტექსტში:
   1.        შექმნილია ჯგუფი სახელით ”ბაზის შექმნა” ობიექტის სახელით dbCustomGroup;
   2.        დამატებულია ახალი ჯგუფი სახელით ”ძიება” ობიექტის სახელით dbCustomGroup2; 
   3.        ჯგუფში "ბაზის შექმნა" უზრუნველყოფილია  სისტემაში არსებული ღილაკების Copy,  Paste გამოტანა;
   4.        ჯგუფში "ძიება" უზრუნველყოფილია  სისტემაში არსებული ღილაკის ExportExcel  გამოტანა;
   5.        ჯგუფში "ძიება" დაპროექტებულია ობიექტი button id="Macro1"-ის ღილაკი სახელით "გაცდენები, შუალედური";

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
 <tab id="dbCustomTab" label="მონაცემები" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="ბაზის შექმნა">
<control idMso="Copy" label="კოპირება" enabled="true"/>
<control idMso="Paste" label="ჩასმა" enabled="true"/>
‘დამატებულია სისტემაში არსებული ღილაკი Paste
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="ძიება">
’ დამატებულია ახალი ჯგუფი dbCustomGroup2
<control idMso="ExportExcel" label="Excel-ის ექსპორტი" enabled="true"/>
’ჯგუფში dbCustomGroup2 დამატებულია სისტემაში არსებული ღილაკი ExportExcel
<button id="Macro1" label="გაცდენები, შუალედური" onAction="macro1"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

ბუნებრივია ისმის კითხავა საიდან აიღება idMso-ს მნიშვნელობა, რომელიც გვიჩვენებს Access-ის  ბრძანების კავშირს ღილაკთან. idMso-ს მნიშვნელობის მოსაძებნად:
  • მიეცით ბრძანება Office≫Access Options. გამოვა ფანჯარა;
  • ფანჯარაში მონიშნეთ ჩანართი Customize/სურ.4.10/.

სურ. 4.10. ჩანართი Customize

ფანჯრის მარცხენა მხარეს ნაჩვენებია სისტემაში არსებული ღილაკები. ნებისმიერ ღილაკთან მიიტანეთ თაგუნას მაჩვენებელი. გამოჩნდება მცურავი ცნობა, რომელშიც დაწერილია ღილაკის სახელი. იგი არის  idMso-ს მნიშვნელობა.
სურათზე 4.10-ზე ნაჩვენებია მომენტი: ღილაკზე Save თაგუნას მაჩვენებლის მიტანის შემდეგ გამოჩნდა მცურავი ცნობა. ცნობის ტექსტი სამი ნაწილისგან შედგება. პირველი ნაწილი გვიჩვენებს რომელ ჯგუფს ეკუთვნის ღილაკი - ღილაკი Save ეკუთვნის ჯგუფს Popular Commands; მეორე ნაწილში წერია idMso-ს მნიშვნელობა - Save, ხოლო მესამეში კი - ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ სისტემის მიერ შესრულებული მოქმედება - Filesave.
შესაძლებელია არსებულ სტანდარტულ ინტერფეისში გადამალულ იქნეს ცალკეული ჩანართები.  ქვემოთ მოტანილ ტექსტში  ნაჩვენებია Access 2007-ის სხვა დანართების idMso-ს მნიშვნელობები.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" /> 
’ ჩანართის Create-ს გადამალვა. idMso="TabCreate"
<tab idMso="TabDatabaseTools" visible="false"/>
’ ჩანართის DatabaseTools-ს გადამალვა. idMso="TabDatabaseTools"
<tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
’ჩანართის ExternalData-ს გადამალვა. idMso="TabExternalData"
<tab idMso="TabAddIns" visible="false"/>
’ ჩანართის Add-Ins-ის გადამალვა. idMso="TabAddIns"
<tab idMso="TabHome" visible="false"/>
’ ჩანართის Home-ს გადამალვა. idMso="TabHome"
 </tab>
</tabs>
</ribbon>
აქ აღწერილი ქართულენოვანი ინტერფეისის შექმნის ტექნიკა და ტექნოლოგია შეიძლება გავრცელებული იქნეს Access 2007-ის გარმოში ნებისმიერი რაოდენობის და შინაარსის ინტრფეისის (ლენტის) შესაქმნელად. ქსელში მუშაობისას სხვადასხვა ლენტები შეიძლება დაენიშნოს სხვადასხვა კომპიუტერებს - სამუშაო ადგილებს. მოცემული კომპიუტერიდან (სამუშაო ადგილიდან)  შესაძლებელი იქნება მხოლოდ გარკვეული ინფორმაციის მიღება. მოცემული კოპიუტერისთვის და ამ კომპიუტერზე დაყენებული,  პროგრამისტის მიერ შემუშავებული სისტემის, კლიენტის ნაწილისთვის პაროლის დადებით მიიღწევა მარტივად ნებისმიერი პირის მიერ ინფორმაციის მიღების შეზღუდვა.
ქართულენოვანი ინტერფეისის შექმნა - დასაწყისი