თავი 4. მომხმარებლის ინტერფეისის შექმნა Access 2007-ში. მრავამომხმარებლიანი რეჟიმი

ლენტის გამოყენება
შექმნილი ლენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მთელი ბაზისათვის, ფორმისათვის  ან ანგარიშგებისთვის.
ლენტის გამოყენება ბაზისთვის
 • მიეცით ბრძანება Office≫Access Options. გამოვა ფანჯარა Access Options, რომელშიც მონიშნეთ ჩანართი Current Database. ჩანართის განყოფილებაში Ribbon and Toolbar Options. ჩამოშალეთ სია და მონიშნეთ თქვენს მიერ შექმნილი ლენტის სახელი-”მონიტორინგი”. დააწკაპუნეთ ღილაკზე OK/სურ. 4.5/

სურ. 4.5 ფანჯარაში მონიშნულია თქვენს მიერ შექმნილი ლენტის სახელი

 • გამოვა შეტყობინება, რომლის თანახმად თქვენს მიერ შექმნილი ლენტის ძალაში შესასვლელად საჭიროა ბაზის დახურვა და გაღება/სურ. 4.6/. 

სურ. 4.6 შეტყობინება ბაზის დახურვის  და განმეორებით
გაღების აუცილებლობის შესახებ 

ბაზის განმეორებით გაღების შემდეგ ჩანართი გადამალული იქნება და ეკრანზე გამოვა ჩვენს მიერ შექმნილ ლენტის დანართი სახელწოდებით ”მონაცემები”/სურ. 4.7/  

სურ. 4.7.ჩვენს მიერ შექმნილი ჩანართი ჯგუფებით და ღილაკებით
ლენტის გამოყენება ფორმისთვის და ანგარიშგებისთვის
 • მონიშნეთ ფორმა, რომელიც გამოძახებული უნდა იქნეს ღილაკით. გადადით ამ ფორმის დაპროექტების რეჟიმში და გამოიტანეთ ფანჯარა Properties;
 • ფანჯარაში მონიშნეთ ჩანართი Other და თვისების Ribbon Name მნიშვნელობებიდან მონიშნეთ თქვენს მიერ შქმნილი ლენტის სახელი/სურ. 4.8/; 
 • მიეცით დამახსოვრების ბრძანება და დახურეთ თვისებებების ფანჯარა. 
 • ლენტიდან მაკრობძანებების შესრულება
 • ბრძანებით Create Macro შექმენით მაკროსი, მაგალითად მაკროსი სახელით Macro1. მაკროსის სვეტში Action შეარჩიეთ ფორმის გაღების ბრძანება, ხოლო თვისებაში Form Name მიუთითეთ ფორმის სახელი, რომელიც გამოტანილ უნდა იქნეს ღილაკზე დაწკაპუნებისას/სურ. 4.9/.   

სურ. 4.9. შევქმენით მაკროსი სახელით Macro1, შევარჩიეთ ფორმის გაღების ოპერაცია და ფორმის სახელი, რომელიც გაღებული უნდა იქნეს ამ მაკროსით
 •     მაკროსის სახელი Macro1 ჩაწერეთ XML ტექსტში.

სისტემური ცხრილების გადამალვა
 •     მიეცით ბრძანება Office≫Access Options. გამოვა ფანჯარა Access Options, რომელშიც მონიშნეთ ჩანართი Current Database. 
 •     ფანჯარაში Current Database დააწკაპუნეთ ღილაკზე Navigation Options. გამოვა ფანჯარა, რომელშიც მოხსენით მონიშვნა ალამზე Show System Objects

სისტემური ობიექტების (ნავგაციის პანელის) გადამალვა
 •     მიეცით ბრძანება Office≫Access Options. გამოვა ფანჯარა Access Options, რომელშიც მონიშნეთ ჩანართი Current Database. 
 •     ფანჯარაში Current Database მოხსნით მონიშვნა ალამზე Navigation Options.  

გაჩუმებით მითითებული ინტერფეისის აღდგენა
აღდგენის პროცესი დამოკიდებულია ლენტი ბაზისთვის იყო დანიშნული, თუ ფორმისთვის ან ანგარიშგებისთვის. განვიხილოთ სიტუაცია, როცა ლენტი დანიშნული იყო ბაზისთვის.
 •      მიეცით ბრძანება Office≫Access Options. გამოვა ფანჯარა Access Options, რომელშიც მონიშნეთ ჩანართი Current Database. ჩანართის განყოფილებაში Ribbon and Toolbar Options. ჩამოშალეთ სია და წაშალეთ თქვენს მიერ შექმნილი ლენტის სახელი;
 •     დააწკაპუნეთ ღილაკზე OK;
 •     დახურეთ და გააღეთ მონაცემების ბაზა.

ფორმისთვის ან ანგარიშგებისთვის დანიშნული ლენტის მოხსნა
 •     მონიშნეთ ფორმა რომელიც გამოძახებული არ უნდა იქნეს ღილაკით. გადადით ამ ფორმის დაპროექტების რეჟიმში და გამოიტანეთ ფანჯარა Properties;
 •    ფანჯარაში მონიშნეთ ჩანართი Other და თვისების Ribbon Name მნიშვნელობებიდან მოხსენით თქვენს მიერ შქმნილი ლენტის სახელი; 
 •     მიეცით დამახსოვრების ბრძანება და დახურეთ თვისებებების ფანჯარა. 
ქართულენოვანი ინტერფეისის შექმნა - გაგრძელება
სურ.4.8  თვისებების ფანჯარაში მითითებულია ჩვენს მიერ შექმნილი ლენტის სახელი