თავი 5. კლიენტ-სერვერული ტექნოლოგიის რეალიზაცია
    
Access-ის დაკავშირება SQL Server-თან
    1.   Access 2007-ში  მენიუს ჩანართში Database Tools, დააწკაპუნეთ ღილაკზე Linked Table Manager.  გამოვა დიალოგური ფანჯარა Linked Table Manager/სურ. 5.9/;
  • გამოვა ფანჯარა Link, რომელშიც Files of type-დან ამოარჩიეთ ODBC Databases/სურ. 5.10/


  • პროგრამა-ოსტატის შემდგომ ფანჯრებში გაწყობა დატოვეთ უცვლელად, მონიშნეთ დაკავშირების ფაილი და დააწკაპუნეთ ღილაკზე OK/სურ.5.16/;
  • OK ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ სისტემა შეგვეკითხება პაროლს (რომელიც ჩვენ წინა ეტაპებზე ჩაწერეთ) და ფანჯარაში, რომელი ცხრილების მიბმა გვსურს ბაზასთან/სურ.5.17/.  
  • Link ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ გამოვა ფანჯარა, რომელშიც სერვერთან დასაკავშირებლად დააწკაპუნეთ ღილაკზე New/სურ.5.11/;
  • New ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ ფანჯარა, რომელშიც აირჩიეთ მონაცემების წყაროს ტიპი (SQL Server)/სურ.5.12/ და დაწკაპუნეთ ღილაკზე Next. გამოვა ფანჯარა, სადაც მიუთითეთ DSN ფაილის ადგილმდებარეობა/სურ.5.13/;    
  • დააჭირეთ ღილაკს და გამოსულ ფანჯარაში მიუთითეთ სერვერის სახელი, რომელთანაც დაკავშირება გვსურს. ჩვენს შემთხვევაში ეს არის DB500 და დააწკაპუნეთ ღილაკზე Next/სურ.5.14/;
  • გამოვა ფანჯარა, რომელშიც აირჩევა სერვერთან დაკავშირების ტიპი, ჩაიწერება მომხმარებლის სახელი და პაროლი/სურ.5.15/
სურ. 5.14. სერვერის სახელის მითითება
სურ.5.15. მომხმარებლის სახელისა და პაროლის ჩაწერა

სურ. 5.13. ფაილის მდებარეობის მითითება
სურ. 5.10. ფანჯარა Link Files of type-ის ამოსარჩევად 
სურ. 5.12. სერვერის ტიპის მითითება
სურ. 5.11. ფანჯარა სერვერთან დასაკავშირებლად
სურ. 5.9. საიმპორტო ცხრილების მონიშვნა
სურ. 5.16. დაკავშირების ფაილის მონიშვნა
სურ. 5.17. ცხრილების მითითება