ანოტაცია

შესავალი

თავი 1.

ფინანსური ფუნქციები

კომერციული საქმიანობის და ამორტიზაციის

ფასიანი ქაღალდები

თავი 2. გადაწყვეტილების მიღების მოდელირება

2.1.მრავალვარიანტული გაანგარიშებების შესრულება

2.2. მოდელირება ერთი ცვლადის შემთხვევაში

2.3.მოდელირება მრავა-ლი ცვლადის შემთხვევა-შიოპტიმიზაციის ამო-ცანების ამოხსნა

ამოცანა1

ამოცანა2

ამოცანა3

რეპორტები

მოდელის გამოყენების რეკომენდაციები

2.4. სისტემის შეტყობი-ნებანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მოდელირებისას

დანართი 1(საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშების მეთოდები და ალგორითმები)

მარტივი პროცენტები

რთული პროცენტები

ფასიანი ქაღალდების ალგორითმები

დანართი 2

ლიტერატურ

პირველი გვერდი