ანოტაცია
შესავალი

თავი 1.  ASP.NET-ის ცნება და გამოყენების არეალი
1.1. ASP.NET-ის გვერდის დამუშავება
1.2. ASP.NET-ის გვერდის სტრუქტურა
1.3. Visual Studio 2008-ის გაშვება

თავი 2. მართვის ელემენტები: 2.1. HTML მართვის ელემენტები
2.2. მონაცემების შეტანის კონტროლის მართვის ელემენტები
       მონაცემების შეტანის კონტროლის მართვის ელემენტები
2.3. Web-ფორმის ASP.NET მართვის ელემენტები
2.4. Web ფორმის ASP.NET მართვის ელემენტების მოვლენები Click და Change
2.5. სპეციალური მართვის ელემენტები
2.6. მართვის ელემენტები, რომლებშიც მონაცემები გამოიტანება სიის სახით

თავი 3. მართვის ელემენტის დაპროექტება ფორმაზე. ინტერაქტიული Web-გვერდის შექმნა
3.1. მართვის ელემენტი DataGrid
მართვის ელემენტი DataGrid(გაგრძელება)
 მართვის ელემენტი DataGrid(გაგრძელება)
 მართვის ელემენტი DataGrid(გაგრძელება)

3.2. მართვის ელემენტი GridView
მართვის ელემენტი GridView(გაგრძელება)
მართვის ელემენტი GridView(გაგრძელება)
მართვის ელემენტი GridView(გაგრძელება)

3.3. მართვის ელემენტი DropDownList
ლიტერატურა
 

ავტორის სტილი დაცულია
ზურაბ მუნჯიშვილი 

შესავალი ASP.NET-ში

2009