ანოტაცია
    განხილულია ASP.NET ტექნოლოგიის არსი, იდეოლოგია, რეალიზაციის ხერხები და საშუალებები. ნაშრომში განხილული საკითხების ათვისების შემდეგ მკითხველს შეუძლია შექმნას ინტერაქატიული ვებ-გვერდი. სრულფასოვანი საითის შესაქმნელად მას დამატებითი ცოდნის მიღება სჭირდება. 
წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისათვის, ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, მაგისტრანტებისათვის, დოქტორანტებისა და სხვა დაინტერესებულ პირთათვის, რომლებიც ფლობენ: დაპროგრამების VB.NET ენას, მონაცემების ბაზებთან მუშაობის ტექნიკას.

რედაქტორი ეკ. მეცნ. დოქტორი              თეა მუნჯიშვილი 
რეცენზენტები: ტექ. მეცნ. დოქტ.            მორის ჯიბუტი                                                              
                        ეკ. მეცნ. დოქტ.             გივი პარკაძე 

@ თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009