თავი 2. მართვის ელემენტები
2.2 მონაცემების შეტანის კონტროლის მართვის ელემენტები
მართვის ელემენტი <asp:CompareValidation  
<asp:CompareValidation-ით მოწმდება მონაცემის ტიპი და მართვის ერთ ელემენტში ჩაწერილი მონაცემის მნიშვნელობის ტოლობა მართვის მეორე ელემენტში ჩაწერილ მნიშვნელობასთან ან წინასწარ მითითებულ მნიშვნელობასთან. მართვის ელემენტის სპეციფიკური პარამეტრები შემდეგია:
  • თვისება – ControlCompare, Operator, Type, ValueToCompare;
  • მოვლენა – არ აქვს.
მაგალითი
დავუშვათ, ფორმაზე დატანილია მართვის ელემენტი TextBox და სერვერზე გაგზავნამდე მოწმდება მასში მონაცემის ტიპი და მნიშვნელობა, რომელიც მოთავსებული უნდა იყოს ჩვენ მიერ მითითებულ საზღვრებში.
დაიტანეთ ამავე ფორმაზე მართვის ელემენტი <asp: CompareValidation. გააფორმეთ იგი შესაბამისი სტილით, მიუთითეთ შეცდომის შემთხვევაში გამოსატანი შეტყობინება. მიუთითეთ ის მართვის ელემენტი, რომელშიც ამოწმებთ მონაცემების ჩაწერის აუცილებლობას. მიუთითეთ, მართვის რომელ ელემენტთან  ჩაწერილ მნიშვნელობასთან ან წინასწარ მითითებულ მნიშვნელობასთან აკეთებთ შედარებას. ჩვენს მაგალითში მითითებულია, რომ ველში ჩაწერილი მნიშვნელობა 16-ის ტოლი უნდა იყოს.
htmel კოდი შემდეგია:
<asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server" 
        ControlToValidate = "TextBox1"‘ეს სტრიქონი ჩაწერილია ჩვენ მიერ რედაქტორის დახმარებით
         ValueToCompare ="16" ‘ეს სტრიქონი ჩაწერილია ჩვენ მიერ რედაქტორის დახმარებით
         Operator ="Equal"‘ეს სტრიქონი ჩაწერილია ჩვენ მიერ რედაქტორის დახმარებით
Display ="Dynamic" ‘ეს სტრიქონი ჩაწერილია ჩვენ მიერ 
რედაქტორის დახმარებით
ErrorMessage="Secdoma! unda CaweroT 16"  ‘ტექსტი ჩაწერილია ჩვენ მიერ
 Height="56px" Style="border-right: 2pt solid; border-top: 2pt solid; font-size: 10pt;
border-left: 2pt solid; border-bottom: 2pt solid; font-style: italic; font-family: AcadNusx, Monospace; background-color: #ffff66" Width="208px"></asp:CompareValidator>
სურ. 2.8-ზე ნაჩვენებია მართვის ელემენტი CompareValidator დაპროექტების რეჟიმში, ხოლო სურ. 2.9-ზე – ფორმის სერვერზე გაგზავნის შემდეგ გამოტანილი შეტყობინება. 

სურ. 2.8. მართვის ელემენტი CompareValidator დაპროექტების რეჟიმში  
სურ. 2.9. სერვერზე გაგზავნის შემდეგ გამოტანილი შეტყობინება
 
მართვის ელემენტი asp:RegularExpressionValidation  
<asp:RegularExpressionValidation-ით მოწმდება მონა-ცემის ტიპი და მართვის ელემენტში ჩაწერილი მონაცემის მნიშვნელობის ტოლობა გამოსახულებით მიღებულ მნიშვნელობასთან. კერძოდ, მართვის ეს ელემენტი გამოიყენება რთული ტექსტური შეტყობინებების შესამოწმებლად, მაგალითად, ელექტრონული ფოსტის მისამართის კორექტულად ჩასაწერად. მართვის ელემენტის სპეციფიკური პარამეტრები შემდეგია:
თვისება – ValidationExpression. 
       მოვლენა – არ აქვს.


მაგალითი
დავუშვათ, ფორმაზე დატანილია მართვის ელემენტი TextBox ელექტრონული ფოსტის მისამართის ჩასაწერად. სერვერზე გაგზავნამდე მოწმდება მასში ელექტრონული ფოსტის მისამართის სტრუქტურის ჩაწერის სისწორე.  
დაიტანეთ ამავე ფორმაზე მართვის ელემენტი <asp: RegularExpressionValidation.  გააფორმეთ იგი შესაბამისი სტილით, მიუთითეთ შეცდომის შემთხვევაში გამოსატანი შეტყობინება. მიუთითეთ მართვის ის ელემენტი, რომელშიც ამოწმებთ მონაცემების ჩაწერის აუცილებლობას. ჩვენს შემთხვევაში მითითებულია ველში ელექტრონული ფოსტის მისამართის სტრუქტურის ჩაწერის სისწორის შემოწმება.
htmel კოდი შემდეგია:
<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" 
    ControlToValidate ="TextBox1"
    ValidationExpression =.*@.*\..*  
    Display ="Dynamic" 
    ErrorMessage="misamarTi ar aris swore Cawerili"
    Height="40px" Style="border-right: 2pt dotted;  border-top: 2pt dotted; font-size: 10pt;
 border-left: 2pt dotted; border-bottom: 2pt dotted; font-style: italic; font-family: AcadNusx;
 background-color: #ffccff" Width="160px"> </asp:RegularExpressionValidator>
სურ.2.10-ზე ნაჩვენებია მართვის ელემენტი Regular-ExpressionValidator დაპროექტების რეჟიმში, სურ. 2.11-ზე კი – ფორმის სერვერზე გაგზავნის შემდეგ გამოტანილი შეტყობინება. 

სურ. 2.10. მართვის ელემენტი RegularExpressionValidator დაპროექტების რეჟიმში
სურ. 2.11. სერვერზე გაგზავნის შემდეგ გამოტანილი შეტყობინება