ანოტაცია
შესავალი
თავი 1. SQL-ის ენის სინტაქსი
1.1. ოპერატორი SELECT 
1.2. საკვანძო სიტყვა DISTINCT 
1.3. საკვანძო სიტყვა TOP 
1.4. SELECT ოპერატორში გამოსახულების, ტექსტური ინფორმაციის კონექტაციის გამოყენება
1.5. მონაცემების დახარისხება 
თავი 2. მონაცემების ამორჩევა 
2.1. წინადადება  WHERE  
2.2. პრედიკატი LIKE 
2.3. წინადადება WHERE-ში ოპერატორების: OR, AND  გამოყენება  
2.4. წინადადება WHERE-ში ოპერატორის NOT გამოყენება  
თავი 3. გაანგარიშებითი ველების შექმნა  
თავი 4. ფუნქციების გამოყენება  
4.1. დაჯგუფების ოპერაციები - ფუნქცია AVG
       დაჯგუფების ოპერაციები - ფუნქცია COUNT
       დაჯგუფების ოპერაციები - ფუნქციები MIN, MAX, SUM
4.2. ამორჩევის გამოყენება ჯგუფებში  
4.3. ჯგუფებში დახარისხების გამოყენება 
თავი 5. მონაცემების მოძებნა ერთზე მეტი ცხრილიდან - ცხრილების გაერთიანება 
5.1. შინაგანი გაერთიანება INNER  JOIN  
5.2. ქვეშეკითხვის ფორმირება  
5.3. ქვეშეკითხვაში პრედიკატის IN გამოყენება  
თავი 6. მონაცემების დამატება, განახლება, წაშლა, ასლის აღება 
6.1. მონაცემების დამატება 
6.2. მონაცემებში ცვლილებების შეტანა (განახლება) და ამოშლა 
თავი 7. ცხრილების შექმნა და ოპერაციები ცხრილებზე: ცხრილის შექმნა, ცხრილის ამოშლა, ცხრილის სახელის გადარქმევა
ლიტერატურა
 

ზურაბ მუნჯიშვილი 

Access 2007

SQL-ის ინსტრუქციები

2009
ავტორის სტილი დაცულია