მონაცემების დახარისხება
  
ამორჩეული ჩანაწერები საშედეგო ცხრილში იმ თანმიმდევრობით იწერება როგორი თანმიმდევრობითაც ისინი ჩაწერილნი არიან საწყის ცხრილში. საშედეგო ცხრილში მონაცემების დასახარისხებლად გამოიყენება ოპერატორი ORDER BY. იგი იწერება SQL ინსტრუქციის ბოლო სტრიქონზე. დასახარისხების ოპერატორის ჩაწერის სინტაქსი შემდეგია: ORDER BY<ველი, რომლითაც დახარისხება ხორციელდება>.........<ველი, რომლითაც დახარისხება ხორციელდება>
 
დახარისხება ერთი ველით
SELECT saq_nom AS[saqonlis nomeri],  tariri AS[miRebis TariRi], raodenoma AS[miRebuli raodenoba], sez_fasi AS[SeZenis fasi],  FROM tbsaq_mireba   
ORDER BY tariri
ამორჩეული იქნება ცხრილში არსებული ყველა ჩანაწერი. საშედეგო ცხრილში გამოტანილი იქნება ოთხი ველის:   saq_nom,  tariri, rao, sez_fasi მნიშვნელობები. ჩანაწერები დახარისხებული იქნება ველით tariri/სურ. 7/ 

სურ. 7. ამორჩევა რამდენიმე ველით ერთი ცხრილიდან პირობების გარეშე. ამორჩეულია ცხრილში არსებული ყველა ჩანაწერი და ჩანაწერები დახარისხებულია ველით 

ფორმის მოდულში ჩაწერილი პროგრამა შემდეგია:
Private Sub Rsek_Click()
Dim kit As String
Select Case Me.Famor.Value
Case 1
kit = " SELECT tbsaq_mireba.tariri FROM tbsaq_mireba"
With Me.Lsia
.ColumnHeads = True
.ColumnCount = 1
.RowSource = kit
End With
Case 2
Me.Lsia.RowSource = ""
kit = " SELECT tbsaq_mireba.saq_nomeri AS[saqonlis kodi], tbsaq_mireba.tariri AS[SeZenis TariRi]," & _
" tbsaq_mireba.raodenoba AS[SeZenili raodenoba], tbsaq_mireba.sez_fasi AS[SeZenis fasi] FROM tbsaq_mireba" & _
" ORDER BY tbsaq_mireba.tariri"
With Me.Lsia
.ColumnHeads = True
.ColumnCount = 4
.ColumnWidths = "1,5in;1,4in;1,8in;1,2in"
.RowSourceType = "Table/Query"
.RowSource = kit
End With
End Select
End Sub
 

დახარისხება რამდენიმე ველით
SELECT saq_nom AS[saqonlis nomeri],  tariri AS[miRebis TariRi], raodenoma AS[miRebuli raodenoba], sez_fasi AS[SeZenis fasi],  FROM tbsaq_mireba   
ORDER BY nomeri, tariri

დახარისხების მიმდევრობის მითითება
გაჩუმებით დახარისხება ზრდადობით ხორციელდება. კლებადობით დახარისხების მისათითებლად საჭიროა დახარისხების ველის შემდეგ უნდა დაიწეროს DESC
SELECT saq_nom AS[saqonlis nomeri],  tariri AS[miRebis TariRi], raodenoma AS[miRebuli raodenoba], sez_fasi AS[SeZenis fasi],  FROM tbsaq_mireba   
ORDER BY nomeri  DESC, tariri