თავი 7. ცხრილების შექმნა და ოპერაციები ცხრილებზე

 ცხრილის შექმნა

  ცხრილის შექმნა ხორციელდება ბრძანებით GREATE TABLE. ცხრილის შექმნის სინტაქსი შემდეგია:
< GREATE TABLE><ცხრილის სახელი><(><ცხრილის სვეტის დასახელება><მონაცემების ტიპი><მონაცემის ფორმატი><სვეტში მონაცემების ჩაწერის აუცილებლობა><,>  ><ცხრილის სახელი><(><ცხრილის სვეტის დასახელება><მონაცემების ტიპი><მონაცემის ფორმატი><სვეტში მონაცემების ჩაწერის აუცილებლობა>      <PRIMARY KEY(სვეტის გასაღებად გამოცხადების შემთხვევაში><,>  …<)> <;>
თუ არგუმენტის   <სვეტში მონაცემების ჩაწერის აუცილებლობა>  გამოტოვებულია, მაშინ იგულისხმება, რომ სვეტში შეიძლება იყოს   Null მნიშვნელობა.
ცხრილის შექმნისას გამოყენებულ უნდა იქნეს SQL ინსტრუქციებში გამოყენებული შემდეგი მონაცემთა ტიპები/ცხრ. 7./:

მონაცემის ტიპი
აღწერა
ტექსტური ტიპები
CHAR        
ფიქსირებული სიგრძის მაქსიმუმ 255 სიმბოლოსგან შემდგარი ველი
NCHAR        
მონაცემთა სპეციალური ტიპი Unicode-ის მხარდასაჭერად
NVARCHAR        
ტექსტური ტიპის სპეციალური ტიპი Unicode-ის მხარდასაჭერად
TEXT        
ტექსტური ტიპის ცვლადი სიგრძია ველი, გამოიძახება LONG ან MEMO ან VARCHAR
რიცხვითი ტიპები
BIT
ერთთანრიგიანია 0 ან 1 მნიშვნელობით. ძირითადად გამოიყენება ბიტობრივი ალმებისთვის
DECIMAL 
(უწოდებენ აგრეთვე NUMERIC)        განსხვავებული სიზუსტის რიცხვი ფიქსირებული ან მცოცავი მძიმით
FLOAT 
(უწოდებენ აგრეთვე NUMERIC        რიცხვი მცოცავი მძიმით
INT
 (უწოდებენ აგრეთვე INTEGER)        მთელი რიცხვი მნიშვნელობებით -2147483648-დან 2147483647-მდე
REAL
რიცხვი მცოცავი მძიმით
SMALLINT
მთელი რიცხვი მნიშვნელობებით -32768-დან 32767-მდე
TINYINT
მთელი დადებითი რიცხვი მნიშვნელობებით 1-დან 255-მდე
თარიღისა და დროის ტიპის მონაცემები
DATE        
       თარიღის მნიშვნელობა
DATETIME 
(აგრეთვე უწოდებენ TIMESTAMP)        დროისა და თარიღის მნიშვნელობა
SMALLDATETIME
დროისა და თარიღის მნიშვნელობა წამების ჩვენების გარეშე
TIME        
დროის მნიშვნელობა
მაგალითი
DoCmd.RunSQL "Create Table tbaxali (nomeri Integer Not Null PRIMARY KEY, gvari CHAR(15) Not Null);"

აქ მოტანილი პროგრამული კოდი შემდეგნაირად იკითხება. შეიქმნას ცხრილი - Create Table სახელით tbaxali. ცხრილი ორი ველისგან შედგება: nomeri, gvari.  ველში nomeri აუცილებლად უნდა იქნეს ჩაწერილი - Not Null  მთელი რიცხვი, იმიტომ, რომ მონაცემის ტიპია Integer,  ეს ველი გასაღებია - PRIMARY KEY. მეორე ველის სახელია gvari,  იგი ტექსტური ტიპისაა - CHAR  და შედგება მაქსიმუმ 15 სიმბოლოსაგან.
მაგალითი
DoCmd.RunSQL "Create Table tbaxali (nomeri Integer Not Null PRIMARY KEY, gvari CHAR(15) Not Null, tariri Date);"

ცხრილის ამოშლა
ცხრილის ამოშლა და არა ცხრილში მონაცემების წაშლა ხორციელდება ბრძანებით DROP TABLE. ცხრილის ამოშლის სინტაქსი შემდეგია <DROP TABLE><ცხრილის სახელი><;>

მაგალითი 
DoCmd.RunSQL ”DROP  TABLE   tbaxali;”

ცხრილის სახელის გადარქმევა

ცხრილის სახელის გადარქმევა ხორციელდება მაკროსით Rename, რომელიც DoCmd ობიექტია. ჩაწერის სინტაქსტი შემდეგია:
<ცხრილის ახალი სახელი><,><actable><,>< გადასარქმევი ცხრილის სახელი>
მაგალითი
DoCmd.Rename "tbaxali1", acTable, "tbaxali"
ცხრილის tbaxali სახელი შეიცვალა სახელით tbaxali1