საკვანძო სიტყვა TOP
 
TOP სიტყვის საშუალებით მასივის დასაწყისიდან შეგვიძლია გამოვიტანოთ ჩანაწერების სასურველი რაოდენობა, ან მთლიანი მასივიდან ამოვარჩიოთ ჩანაწერების რაოდენობა, რომელიც ყველა ჩანაწერის გარკვეულ პროცენტს შეადგენს. მაგ.,
 
 SELECT TOP 3 tbsaati.nomeri, tbstudenti.gvari, tbstudenti.saxeli, tbstudenti.kursi, tbstudenti.jgufi, tbsag.sagdas AS[dasaxeleba], tbsaati.tar AS[TariRi], tbsaati.gacdsaati AS [gacdenili saaTi]
FROM tbsag INNER JOIN (tbstudenti RIGHT JOIN tbsaati ON tbstudenti.nomeri = tbsaati.nomeri) ON tbsag.sagkodi = tbsaati.sagkodii
ORDER BY tbsaati.nomeri
ამორჩეული იქნება პირველი სამი ჩანაწერი.
 
SELECT TOP 5 PERCENT tbsaati.nomeri, tbstudenti.gvari, tbstudenti.saxeli, tbstudenti.kursi, tbstudenti.jgufi, tbsag.sagdas AS[dasaxeleba], tbsaati.tar AS[TariRi], tbsaati.gacdsaati AS [gacdenili saaTi]
FROM tbsag INNER JOIN (tbstudenti RIGHT JOIN tbsaati ON tbstudenti.nomeri = tbsaati.nomeri) ON tbsag.sagkodi = tbsaati.sagkodii
ORDER BY tbsaati.nomeri
ამორჩეული იქნება საერთო ჩანაწერებიდან ჩანაწერების 5%.