დანართი

ფორმას და ანგარიშგებას მომხმარებლის მენიუს, ინსტრუმენტული პანელისა 
და კონტექსტური მენიუს დამატება Access 2003-ში

მონაცემთა ბაზის გაღებისას ფორმის გამოტანა და სხვა პარამეტრების დაყენება
მონაცემთა ბაზის გაღებისას ფორმის გამოტანა შესაძლებელია დიალოგური ფანჯრით StartUp ან მაკროსით AutoExec.
 დიალოგური ფანჯარაში StartUp ველების და ალმების დანიშნულება შემდეგია/სურ.დ.17/:
 • Application Title – დანართის სათაური, ჩაწერეთ დანართის სათაური;
 • Application Icon – დანართის იარლიყი, ღილაკით Browse მიუთითეთ დანართის იარლიყის მისამართი. იარლიყი შეიძლება იყოს Access-ის, ან თქვენს მიერ სპეციალურად შექმნილი;
 • Menu Bar – მენიუთა სტრიქონი, მიუთითეთ თქვენს მიერ შემუშავებული მენიუთა სტრიქონის დასახელება;
 • Allow Full Menu – მენიუთა სრული კრებული. შეგიძლიათ შეზღუდოთ, ან სრულად გამოიყენოთ Access-ის მენიუთა სტრიქონი;
 • Allow Default Shortcut Menu – კონტექსტური მენიუ გაჩუმებით. შეგიძლიათ შეზღუდოთ, ან სრულად გამოიყენოთ Access-ის მენიუთა სტრიქონების კონტექსტური მენიუ;
 • Display Form/Page – ფორმის/გვერდის გამოტანა. მიუთითეთ ფორმის, გვერდის სახელი, რომელიც ბაზის გაღებისას გამოვა ეკრანზე; 
 • Display Database  Window – მონაცემების ბაზის ფანჯარა. თუ ალამი მონიშნული არ არის მონაცემების ბაზის ფანჯარა ეკრანზე არ გამოტანება;
 • Display Status Bar – მდგომარეობათა სტრიქონი. თუ ალამი მონიშნული არ არის მდგომარეობათა სტრიქონი ეკრანზე არ გამოტანება;
 • Shortcut Menu Bar – კონტექსტური მენიუ. თუ ალამი მონიშნულია მენიუთა სტრიქონი გამოიტანება თაგუნას მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპუნებით როგორც კონტექსტური მენიუ;
 • Allow Built-in Toolbars – ჩაშენებული ინსტრუმენტული პანელები. თუ ალამი მონიშნული არ არის, მაშინ მომხმარებლის მენიუთა სტრიქონში ჩართული სისტემური მენიუ არ გამოიტანება;
 • Allow Toolbar/ Menu Changes – ინსტრუმენტული პანელის ცვლილება. თუ ალამი მონიშნული არ არის ინსტრუმენტული პანელში ღილაკების შეცვლა შეუძლებელია;
 • Use Access Special Keys – სპეციალური კლავიშები. თუ ალამი მონიშნული არ არის შეუძლებელია ე.წ. ”ცხელი” კლავიშებით სარგებლობა, კერძოდ:

მენიუთა სტრიქონში ჩვენს მიერ ჩართული სისტემური მენიუს, წარმოდგენა (View), გამოტანა შესაძლებელი გახდა ალმის Allow Built-in Toolbars მონიშვნით/სურ.დ.19 /. 

ამ გაწყობასთან ერთად პროექტის პროგრამებისთვის პაროლის დადებით, მომხმარებლისთვის მიწვდომელია პროექტში ცვლილებების შეტანა: ფორმის, ცხრილის, ანგარიშგების სტრუქტურის, პროგრამების შეცვლა.

სურ.18-ზე ნაჩვენები  StartUp ფანჯრის გაწყობის თანახმად ბაზის გაღებისას გამოვა მხოლოდ ფორმა სახელით Fsaati და ჩვენს მიერ შემუშავებული მენიუთა სტრიქონი/სურ.დ.19 /.
კლავიშების კომბინაცია        

დანიშნულება
<Ctrl+Break>
მაკროსის ან კოდის შესრულების შეჩერება
<Shift>(ბაზის გაღებისას)
AutoExec მაკროსის გამოყენების აკრძალვა და StartUp თვისების გამოყენება
<Alt+F1>, <Alt+F11>
ამოცანათა პანელის გამოტანა, VBA რედაქტორის გაღება
F12
დიალოგური ფანჯრის Save As  გამოტანა
< Shift+F12>
მონაცემების ბაზის ობიექტის შენახვა
< Ctrl+G>
პროგრამის გამართვის ფანჯრის გამოტანა
< Ctrl+F11>
მომხმარებლის ინსტრუმენტული პანელიდან სისტემის ინსტრუმენტულ პანელებზე გადასვლა და პირიქით
სურ. დ.18
სურ. დ.19