თავი 1. Access  2007-ის ობიექტური მოდელი

1.5. მართვის ელემენტების  მოვლენები (დასაწყისი)
მართვის ელემენტებში მოვლენების თანმიმდევრობა
  1. მოვლენების თანმიმდევრობა მართვის ელემენტისათვის ფოკუსის გადაცემისას
Enter>>GotFocus (შემდეგი ელემენტის მიერ ფოკუსის მიღება)
    2.   მოვლენების თანმიმდევრობა, მაშინ როდესაც მართვის ელემენტისათვის ფოკუსის გადაცემა ხორციელდება ფორმის გაღებისას
Open(ფორმის გაღება)>>Activate (ფორმა)>>Current (ფორმა)>>Enter (მართვის ელემენტი)>>GotFocus (მართვის ელემენტი)
     3.        მოვლენების თანმიმდევრობა მართვის ელემენტის მიერ ფოკუსის დაკარგვისას 
Exit>>LostFocus
    4.        მოვლენების თანმიმდევრობა მართვის ელემენტში მონაცემების მნიშვნელობების ცვლილებისა და მეორე მართვის ელემენტისათვის ფოკუსის გადაცემისას 
BeforeUpdate>>AfterUpdate>>Exit>>LostFocus
    5.        მოვლენების თანმიმდევრობა TextBox-ში ან ComboBox-ში სიმონაცემთა ბაზაოლოს ჩაწერისას მეორე მართვის ელემენტისათვის ფოკუსის გადაცემამდე 
KeyDownKeyPress>>Change>>KeyUp
    6.        მოვლენების თანმიმდევრობა, მაშინ როდესაც მართვის ელემენტი ფოკუსს კარგავს ფორმის დახურვისას
Exit (მართვის ელემენტი)>>LostFocus (მართვის ელემენტი)>>Unload(ფორმა)>>Deactivate (ფორმა) >>Close (ფორმა)

მაგალითი – ფორმაზე მართვის ელემენტებთან ერთად ცხრილის გამოტანა, მონაცემების ძიება და რედაქტირება
    1.        დავაპროექტოთ Split Form-ის ტიპის ფორმა, რომლის საშუალებით განვახორციელებთ მონაცემების ძიებას, რედაქტირებას, ჩანაწერის დამატებას და ამოშლას;
     2.        დავიტანოთ ფორმაზე ღილაკები <რედაქტირება>, <დამატება>;
     3.        ფორმაზე ცხრილთან დაკავშირებული ველების: <ნომერი>, <გვარი, სახელი>, <დაბადების თარიღი> <დაბადების ადგილი> გარდა დავიტანოთ მართვის ელემენტები: TextBox – საძებნი ინფორმაციის ჩასაწერად, OptionButton – განსხვავებული ველებით ამორჩევის, რედაქტირების, ჩანაწერის დამატების ოპერაციების შესასრულებლად. ჩანაწერის გასაღებია ველი სახელით ”ნომერი”;
    4.        საჭიროა:
  • ძიების დროს შეუღწევადი იყოს ღილაკი <დამატება> და ძებნის შედეგების რედაქტირება;
  • რედაქტირების სამუშაოების ჩატარებისას შეუძლებელი იყოს სადენტიფიკაციო ნომრის (გასაღების), ჩვენ შემთხვევაში ველში ”ნომერი” ჩაწერილი ინფორმაციის რედაქტირება;
  • ჩანაწერის დამატებისას შემოწმებულ იქნეს ველში ”ნომერი” ციფრების არსებობა და ამ ველში ჩაწერილი რიცხვის იდენტურობა ჩანაწერებში არსებულთან (ერთნაირი გასაღების აღმოჩენა);
დაპროექტების რეჟიმში ფორმა შემდეგია/სურ. 1.13/:


                                                               სურ. 1.13. ფორმა დაპროექტების რეჟიმში
შესრულების რეჟიმში ფორმა შემდეგია/სურ. 1.14/

                                                                            სურ. 1.14. ფორმა შესრულების რეჟიმში
     5.        ფორმის მოდულში ჩავწეროთ პროგრამები, რომლებიც უზრუნველყოფენ აქ ჩამოყალიბებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.

პროგრამა იხილე შემდეგ გვერდზე