თავი 1. Access  2007-ის ობიექტური მოდელი

1.4.        მართვის ელემენტების საერთო თვისებები
ჩანართის Format თვისებები
 • Back Style, Back Color – Back Style-ს მნიშვნელობებია: Normal, Transparent. თუ თვისების Back Style-ს მნიშვნელობაა  Normal, მაშინ თვისების  Back Color მნიშვნელობა (ფერი) აირჩევა ჩამოშლადი სიიდან; 
 • Border Style, Border Color, Border Width – ჩარჩოს სტილი (Border Style), ჩარჩოს ფერი (Border Color) შეირჩევა ჩამოშლადი სიიდან, ხოლო ჩარჩოს სისქე აიღება ცამოშლადი სიიდან, სადაც სისქე მოცემულია ზომის ერთეულში pt-ში (1pt=0,253მმ);
 • Can Grow (გაფართოების ნებართვა), Can Shrink (შემცირების ნებართვა) – ეს თვისებები ფორმის დაბეჭდვის ვერსიაში გამოიყენება. თუ  Can Grow= Yes, მაშინ დაბეჭდვის დროს ფორმაზე დატანილი მართვის ელემენტების ზომები იზრდება ისე, რომ მასში ჩაწერილი მონაცემები სრულად გამოჩნდეს, ხოლო თუ Can Shrink=Yes და მართვის ელემენტი არ შეიცავს მონაცემებს, მაშიმ მისი ზომები მცირდება მინიმუმამდე და ბეჭდვაზე გაშვებისას ისინი არ იბეჭდება;
 • Caption – წარწერა ან სურათი, რომელიც გამოიტანება მართვის ელემენტზე Label-ზე, Button-ზე და სხვებზე, რომლებსაც გააჩნიათ თვისება Caption;
 • Decimal Places – ათობითი ციფრების რაოდენობა;
 • Display When – მიეთითება მართვის ელემენტის გამოტანა მხოლოდ ეკრანზე ან მხოლოდ დაბეჭდვის დროს. მისი მნიშვნელობებია: Always (ყოველთვის), Print Only(მხოლოდ დაბეჭდვის დროს), Screen Only(მხოლოდ ეკრანზე);
 • Fore Color, Font Name, Font Size, Font Weight, Font Italic, Font Underline – შრიფტის: ფერი, დასახელება, სტილი და შრიფტის სხვა პარამეტრები;
 • Format – ჩამოშლადი სიიდან ან პროგრამულად მიეთითება მონაცემების ტიპი და ფორმატი;
 • Hyperlink Address – თვისება წვდომადია ღილაკებისთვის, სურათებისა და დაუკავშირებელი წარწერებისთვის. მიეთითება URL მისამართი. როცა ფორმა აქტიურია თაგუნას მაჩვენებლის მართვის ელემენტზ დაწკაპუნების შემდეგ ეკრანზე გამოვა Web გვერდი;
 • Hyperlink SubAddress – თვისება წვდომადია ღილაკებისთვის, სურათებისა და დაუკავშირებელი წარწერებისთვის;
 • Left Margin, Top Margin, Right Margin, Bottom Margin – მართვის ელემეტში ტექსტის განლაგება მარჯვენა, მარცხენა, ზედა და ქვედა მხარის მიმართ; 
 • Left, Top, Width, Height – მართვის ელემეტის დაშორება ფორმის მარცხენა, ზედა მხრიდან. მართვის ელემენტის სიგანე და სიმაღლე;
 • Line Spacing – მრავალსტრიქონიან მართვის ელემენტში სტრიქონებს შორის ინტერვალი. ძირითადად ეს თვისება Memo-ს ტიპის ველში გამოიყენება;
 • Scroll Bars – გადაფურცვლის ზოლების გამოტანა ვერტიკალურად, ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად ან გადაფურცვლის ზოლების გარეშე; 
 • Text Align – მართვის ელემენტში ტექსტის (მონაცემების) გასწორება მარჯვენა, მარცხენა, ორივე მხარის მიმართ ან ცენტრში;
 • Visible – მართვის ელემენტის გადამალვა ან გამოჩენა. 

ჩანართის Data თვისებები
 • Control Source – ცხრილის  ველის (სვეტის) დასახელება, რომლის მნიშვნელობა გამოიტანება ფორმაზე დატანილ მართვის ელემენტზე. ფორმაზე ველების დატანისას ეს კავშირი ავტომატურად მყარდება;
 • Default Value – მიეთითება ჩვენს მიერ მითითებული მნიშვნელობა გაჩუმებით; 
 • Enabled – მნიშვნელობებია: Yes, No. თუ მისი მნიშვნელობაა Yes, მაშინ მართვის ელემენტზე შეიძლება მოვახდინოთ ზემოქმედება: დაწკაპუნება, მონაცემების ჩაწერა, რედაქტირება;
 • Input Mask – მიეთითება მონაცემების ჩაწერის ნიღაბი;
 • Locked – მნიშვნელობებია: Yes, No. თუ მისი მნიშვნელობაა Yes, მაშინ მართვის ელემენტში შეიძლება მონაცემის ჩაწერა, რედაქტირება;
 • Validation Rule, Validation Text – ველში მონაცემების შეტანის კონტროლის წესისა და შეცდომის შემთხვევაში შეტყობინების ტექსტის ჩაწერა; 
 • Filter Lookup – გვიჩვენებს ტექსტურ ველში არსებული ინფორმაციის ფორმის ფილტრაციის ფანჯარაში გამოტანა ან არგამოტანა;
თვისებების მნიშვნელობები განაპირობებენ მართვის ელემენტში მონაცემების ჩაწერას, რედაქტირებას/ცხრ.1.1/


ჩანართის Other თვისებები
 • Allow AutoCorrect (ავტომატურად შეცვლის რეჟიმი) – თუ მისი მნიშვნელობაა Yes, მაშინ Access ავტომატურად ახორციელებს გრამატიკული შეცდომების გასწორებას; 
 • Auto Tab – თუ მისი მნიშვნელობაა Yes, მაშინ კურსირი მოთავსდება ამ მართვის ელემენტში;  
 • Cancel – გამოიყენება ღილაკისა და ActiveX მართვის ელემენტებისათვის. როცა ფორმა აქტიურია უზრუნველყოფს Esc კლავიშზე დაჭერის მოქმედების იმიტაციას პროგრამულად;  
 • ControlTip Text – იწერება მართვის ელემენტთან დაკავშირებული მცურავი შემხსენებელის ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება მასზედ თაგუნას მაჩვენებლის მიტანისას. შემხსენებლის ტექსტი გმოტანილ იქნება ქართულად ტექსტის Sylfaen შრიფტით დაჭერისას;
 • Enter Key Behavior – განისაზღვრება Enter კლავიშზე დაჭერისას ოპერაციის შესრულება, კერძოდ შემდეგ მართვის ელემენტზე გადასვლა, თუ მიმდინარე მართვის ელემენტში ახალი სტრიქონის დამატება. თვისება Enter Key Behavior ხშირად გამოიყენება Memo ველისათვის;
 • Name – მართვის ელემენტის სახელი, პროგრამულ კოდში გამოსაყენებლად;
 • Status Bar Text – იწერება მართვის ელემენტის მიერ ფოკუსის მიღებისას მდგომარეობათა სტრიქონში გამოსატანი ტექსტი;
 • Tab Index – გვიჩვენებს კურსორის გადაადგილების ტრაექტორიას მართვის ელემენტებზე. ნუმერაცია იწყება ნულიდან. მნიშვნელობები მთელი დადებითი რიცხვებია;
 • Tab Stop – მნიშვნელობებია: Yes, No. თუ მისი მნიშვნელობაა No, მაშინ მართვის ელემენტში კურსორი არ მოთავსდება;

Enabled
Locked
შედეგი
Yes
       Yes
მართვის ელემენტისათვის ფოკუსის გადაცემა, მონაცემების რედაქტირება შეუძლებელია, მონაცემების ასლის აღება შეიძლება
Yes
       No
მართვის ელემენტისათვის ფოკუსის გადაცემა და მონაცემების რედაქტირება შესაძლებელია
No
           Yes
მართვის ელემენტისათვის ფოკუსის გადაეცემა შეუძლებელია
No
       No
მართვის ელემენტისათვის ფოკუსის გადაცემა და მონაცემების მონიშვნა შეუძლებელია