თავი 1. Access  2007-ის ობიექტური მოდელი

1.2. ფორმის მოვლენები (დასაწყისი)
ფორმის გაღება და დახურვა რამდენიმე ხერხითაა შესაძლებელი. ერთ-ერთი გავრცელებული ხერხია ფორმის გაღება  DoCmd მეთოდით. ფორმის გაღების სინტაქსი შემდეგია:
DoCmd.OpenForm  FormName (ფორმის სახელი), [View (წარმოდგენა)], [FilterName (ფილტრი)], [WhereCondition (პირობები)], [DataMode ( ფორმის გაღების რეჟიმები), [WindowMode (ფანჯრის რეჟიმი)], [OpenArgs  (ოპერანდები)]
DoCmd.OpenForm-ის არგუმენტი: 
1.        View – ფორმის ეკრანზე გამოსახვის სახეს გვიჩვენებს. მისი მნიშვნელობებია:
 • acDesign –  ფორმა დაპროექტების რეჟიმში;
 • acFormDS – ფორმა წარმოდგენილი ცხრილის სახით;
 • acFormPivotChart – ფორმა წარმოდგენილი კრებსითი გრაფიკის სახით;
 • acFormPivotTable – ფორმა წარმოდგენილი კრებსითი ცხრილის სახით;
 • acNormal – ფორმა წარმოდგენილი Window-ის ფორმის სახით (გაჩუმებით);
 • acPreview – ფორმა, დათვალიერების რეჟიმში;
2.        FilterName – ფორმაში გამოყენებული მონაცემების ამორჩევის შეკითხვის სახელია; 
3.        WhereCondition – მონაცემების ამორჩევის გამოსახულებაა. იგი SQL ინსტრუქციაში WHERE-ს ანალოგიურია, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ  საკვანძო სიტყვა  WHERE  გამოსახულებაში არ მონაწილეობს;
4.        DataMode – ფორმის გაღების რეჟიმებს გვიჩვენებს. მისი მნიშვნელობებია:
 • acFormAdd – ფორმაში შესაძლებელია ჩანაწერის დამატება;
 • acFormEdit – ფორმაში შესაძლებელია მონაცემე-ბის რედაქტირება და ჩანაწერის დამატება;
 • acFormPropertySettings – გაჩუმებით;
 • acFormReadOnly – ფორმაში მხოლოდ მონაცემების წაკითხვა შეიძლება;
5.        WindowMode – ფანჯრის რეჟიმი, ფორმის გაღების წესს გვიჩვენებს. მისი მნიშვნელობებია:
 • acDialog – ფორმა  მცურავია და  დიალოგური;
 • acHidden – ფორმა გაღებულია, მაგრამ ეკრანიდან გადამალულია;
 • acIcon – ფორმის გაღების შემდეგ იგი წარმოდგენილია იარლიყის სახით;
 • acWindowNormal – ფორმა გაღების შემდეგ Window-ის ფორმის სახითაა (გაჩუმებით);
6.        OpenArgs – ხორციელდება ფორმის მოდულში ნებისმიერი დამატებითი  მონაცემების გადაცემა. 
მაგალითი: ფორმის გაღება
Sub Fopen ()
DoCmd.OpenForm ”Fstudenti”, acNormal, , , acFormReadOnly, acDialog ’ ფორმა დიალოგურია, გაღებულია მხოლოდ წაკითხვის რეჟიმში
End Sub
ფორმის დახურვისთვის გამოიყენება DoCmd-ის მეთოდი Close.  მეთოდი Close ზოგადია. მისი საშუალებით შეიძლება დახურულ იქნეს Access-ის სხვადასხვა ობიექტები: შეკითხვები, დიაგრამები, შენახული პროცედურები, მაკროსები, ფორმები და სხვა.   DoCmd-ის  ჩაწერის სინტაქსი შემდეგია:
DoCmd.Close[ObjectType (ობიექტის ტიპი)], [ObjectName (ობიექტის სახელი)], [Save As (დამახსოვრება)]
DoCmd.Close არგუმენტი:
1.        ObjectType – ობიექტის ტიპი, მისი მნიშვნელობებია: 
 • acDiagram – დიაგრამა;
 • acForm  – ფორმა;
 • acFunction – ფუნქცია;
 • acMacro – მაკროსი;
 • acModule –   მოდული;
 • acQuery – შეკითხვა;
 • acReport – ანგარიშგება;
 • acServerView – სერვერზე არსებული წარმოდგენა;
 • acStoredProcedure – შენახული პროცედურა;
 • acTable – ცხრილი.
2.        ObjectName – იმ ობიექტის სახელია, რომლის დახურვაც გსურთ;
3.        Save As – დახურვის ობიექტში (ამ შემთხვევაში ფორმაში) განხორციელებული ცვლილებების: ფილტრის დაყენება, ჩანაწერების თანმიმდევრობის ცვლილება და სხვა  დამახსოვრება. მისი მნიშვნელობებია: acSaveNo – დამახსოვრების გარეშე, acSaveYes – დამახსოვრებით, acSavePrompt 
მაგალითი: ფორმის დახურვა
Sub Fclose ()
DoCmd.Close acForm, „Fstudenti“, acSaveYes  ’ დაიხურება ფორმა სახელით Fstudenti მასში ჩატარებული ცვლილებების დამახსოვრებით
End Sub
მაგალითი: ფორმის არსებობის შემოწმება
Function Fkontroli(Fsaxeli As String) As Boolean
On Error GoTo t1
Dim FO As AccessObject ’გამოცხადებულია Access-ის ობიექტის ცვლადი
Set FO = CurrentProject.AllForms(Fsaxeli) ’ცვლადის ფორმის ობიექტებსთვის მიკუთვნება
Fkontroli = True
t2: Exit Function
t1: Fkontroli = False
Exit Function
End Function
Sub sem() ’ ფორმის არსებობის შემოწმება
If Fkontroli(„Fsatudenti“) Then
a = 1
Else
a = 2
End If
End Sub

მაგალითი: ფორმის ეკრანზე არსებობის ფაქტის შემოწმება
Function Fkontroli1(Fsaxeli As String) As Boolean
On Error GoTo t1
Dim frm As Form
Set frm = Forms(Fsaxeli)
Fkontroli1 = True
t2: Exit Function
t1: Fkontroli1 = False
Exit Function
End Function

Sub sem()
If Fkontroli1(„Fsia“) Then
a = 1
Else
a = 2
End If
End Sub