თავი 3. მართვის ელემენტის დაპროექტება ფორმაზე. ინტერაქტიული Web-გვერდის შექმნა
3.2. მართვის ელემენტი GridView (გაგრძელება)

 
3.2.2. GridWiev-ის ცხრილისთვის პარამეტრების მიცემა

      მონაცემების წყაროსთან დაკავშირების შემდეგ ცხრილში ნაჩვენები თვისებების და ამ თვისებების მნიშვნელობების გამოყენებით გვერდზე დატანილ მართვის ელემენტს GridWiev-ს მივუთითოთ  GridWiev-ის ცხრილის ყველა სვეტისთვის და სტიქონისთვის საჭირო პარამეტრები/ცხრ. 3.1/ 
ცხრილი 3.1

         
იწერება მართვის ელემენტის სახელი, რომელიც გამოიყენება პროგრამაში
AllowSorting
True – შესაძლებელია ცხრილში არსებული სვეტებით დახარისხება; False – ცხრილის სვეტებით დახარისხება შეუძლებელია
BackColor
შეირჩევა ცხრილის ფონი
BackImageUrl 
მიეთითება  იმ სურათის მისამართი, რომელიც შეიძლება ცხრილის ფონად შეირჩეს
BorderColor        
შეირჩევა ჩარჩოს ფერი
BorderStyle
შეირჩევა ჩარჩოს სტილი
Border Width
შეირჩევა ჩარჩოს სისქე
Caption
იწერება ცხრილის სათაური
CaptionAlign
ხორციელდება ცხრილის სათაურის განლაგება
Cell Spacing        
ცხრილის უჯრებში ტექსტის დაშორება ცხრილის ჩარჩოსგან
Columns
ტექსტზე (Collection) დაწკაპუნების შემდეგ გამოვა დიალოგური ფანჯარა, რომელშიც ხორციელდება სვეტის პარამეტრების დაყენება-რედაქტირება
DataKeyNames
სისტემის მიერ მიეთითება მონაცემების ბაზაში არსებული ცხრილის ჩანაწერის გასაღების ველები
HeaderStyleBackColor
შეირჩევა ცხრილის სვეტების სათაურის ფერი
HeaderStyleBorderColor
შეირჩევა ცხრილის სვეტების სათაურის ჩარჩოს ფერი
HeaderStyleBorderStyle
შეირჩევა ცხრილის სვეტების სათაურის ჩარჩოს სტილი
HeaderStyleBorderWidth
შეირჩევა ცხრილის სვეტების სათაურის ჩარჩოს სისქე
HorizontalAlign
ცხრილის მოთავსების წესი ბროუზერის ფანჯარაში: მარცხნივ, ცენტრში, მარჯვნივ
ცალკეული სტრიქონებისთვის პარამეტრების დაყენება
SelectedIndex        
მიეთითება სტრიქონის ნომერი, რომელზეც გავრცელდება SelectedRow-Style-ში მითითებული პარამეტრები
3.2.3.GridWiev-ის ცხრილის სვეტებისთვის  პარამეტრების მიცემა

  • ამორჩეული მონაცემების სვეტების მიხედვით დახარისხების მიზნით მოინიშნოს ალამი: Enable Sorting/სურ. 3.24/.

სურ. 3.24. ყველა სვეტით მონაცემების დახარისხების მითითება
  • ცალკეული სვეტებისთვის პარამეტრების დასაყენებლად დააწკაპუნეთ სტრიქონზე Edit Columns... გამოვა ფანჯარა Fields/სურ. 6.25/;
ველში HeaderText მიეთითება სვეტის დასახელება. ველში SortExsperssion სისტემა უთითებს ველის სახელს, რომლითაც დახარისხება ხორციელდება, სისტემის მიერ იმიტომ არის ჩაწერილი ველის სახელი, რომ ჩვენ მოვნიშნეთ ალამი Enable Sorting /სურ.3.25/. თუ არ არის მითითებული ველის სახელი, მაშინ დახარისხება არ განხორციელდება;
ველში DataFormatingString მიეთითოს ფორმატიზაციის ატრიბუტები.

სურ. 3.25. ცალკეული სვეტებისთვის პარამეტრების დაყენება
 აქ ჩამოთვლილი ოპერაციების შესრულების შემდეგ Web-გვერდს დაპროექტების რეჟიმში შემდეგი სახე ექნება/სურ. 3.26/.

სურ. 3.26. Web-გვერდი დაპროექტების რეჟიმში