თავი 1.  ASP.NET-ის ცნება და გამოყენების არეალი
1.2.        ASP.NET-ის გვერდის სტრუქტურა
      როგორც ცნობილია, HtmlLგვერდის სტრუქტურა შემდეგია:
<html>
<head>
<title>studenti</title>
</head> 
<body>
<p>gamarjobaT!</p>
</body>
</html>
ამ HTML გვერდის შესაბამისი ASP.NET გვერდის კოდი შემდეგია:
<html>
<head>
<title> studenti</title>
</head>
<body>
<form runat-"server">
<asp:Label
id="lblMessage"
Font-Size="12pt"
Font-Bold="True"
Font-Name="AcadNusx"
Text-"<centerxbxhl>gamarjobaT!</hl></b></center>"
runat="server"
/>
</form>
</body>
</html>
კოდში ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა:
პირველი: დაემატა ფორმის ტეგი <form runat="server">, რომელიც  დავალებას აძლევს კომპილატორს დამუშავდეს გვერდზე არსებული მართვის ელემენტები. 
მეორე: გვერდზე დამატებულია მართვის ელემენტი Label ტექსტის გამოსატანად. მისი თვისებების ცვლილებით შესაძლებელია გვერდზე ტექსტის გამოტანის რეგულირება. id="lblMessage" სისტემის მიერ მართვის ელემენტისთვის მინიჭებული სახელია (სახელი შეიძლება შეიცვალოს), რომელიც გამოიყენება პროგრამული კოდის დაწერის დროს. 
მესამე: შემოიტანება შეტყობინება runat="server", რომლითაც კომპილატორი გაიგებს, რომ აუცილებელია მართვის ელემენტის დამუშავება.
     კონსტრუქცია მთავრდება ტეგით /> 
კონსტრუქცია აგრეთვე შეიძლება დამთავრდეს ტეგით </asp:Label>
განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი
 <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
     <title>studenti</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Style="vertical-align: middle; font-family: AcadNusx;
            text-align: center" Text="Label"></asp:Label></div>
    </form>
</body>
</html>
აქ ტეგის შემდეგ გამოჩნდა <head runat="server">, რაც მიუთითებს კომპილატორს, რომ პროგრამა სერვერზე უნდა შესრულდეს.
 
მაგალითი
დავაკავშიროთ გვერდის ჩატვირთვის მოვლენასთან Label-ზე წარწერის და მიმდინარე დროის გამოტანა:
Partial Class _Default
    Inherits System.Web.UI.Page
     Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Me.Label1.Text = "mimdinare dro aris" & " " & TimeOfDay()  ’funqciiT TimeOfDay()  gamoitaneba mimdinare dro
    End Sub
End Class
პროგრამის მუშაობის შედეგი ნაჩვენებია სურათზე  /სურ. 1.1/.

სურ. 1.1. პროგრამის მუშაობის შედეგი
მაგალითი
დავიტანოთ გვერდზე მართვის ელემენტები TextBox და Button. ღილაკზე მოვლენასთან "დაწკაპუნება” (Click) დავაკავშიროთ ტექსტურ ველში ჩაწერილი ინფორმაციის გამოტანა.
Html კოდი შემდეგია:
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Style="vertical-align: middle; font-family: AcadNusx;
            text-align: center" Text="Label"></asp:Label><br />
        <br />
        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Style="font-family: AcadNusx" Text="Label"></asp:Label><br />
        <br />
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Style="font-family: AcadNusx"></asp:TextBox><br />
        <br />
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="32px" Style="font-weight: bold; direction: ltr;
            font-family: AcadMtavr; background-color: lightgrey" Text="gaangariSeba" />&nbsp;</div>
    </form>
</body>
</html>
პროგრამულ მოდულში ჩვენს მიერ ჩაწერილი პროგრამა შემდეგია
Partial Class _Default
    Inherits System.Web.UI.Page
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
      Me.Label1.Text = "mimdinare dro aris" & " " & TimeOfDay()
    End Sub
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Label2.Text = "gamarjoba" & " " & Me.TextBox1.Text & "!"
    End Sub 
End Class
პროგრამის მუშაობის დახმარებით გვერდის ჩატვირთვის შემდეგ Internet Explorer-ში გამოვა სურ. 1.2. მასზე ასახულია შემდეგი მომენტი: ველში (TextBox) ჩაწერეთ სახელი გიორგი და დააწკაპუნეთ ღილაკზე „გაანგარიშება”. დაწკაპუნების შემდეგ ველში ჩაწერილი სიტყვის გიორგი და და პროგრამაში ჩაწერილი სიტყვის გამარჯობა კონექტაციით მიღებულია წინადადება გამარჯობა გიორგი! ამავე დროს გვერდის ჩატვირთვისთანავე ჩაირთო საათი.

სურ. 1.2. პროგრამის Button1_Click მუშაობის შედეგი
ASP.NET-ის აქ მოტანილ მოკლე აღწერაში ნახსენებია რამდენიმე ტერმინი: ფორმა, მართვის ელემენტი, პროგრამული კოდი. 
ინტერაქტიული Web-გვერდის, საითის შექმნა ხორციელდება პროგრამული სისტემით  Visual Studio 2008-ით.