თავი 4. ფუნქციების გამოყენება

 SQL-ის ინსტრუქციებში გამოიყენება ტექსტური, რიცხვითი, თარიღის და დროის, რიცხვის დამრგვალებისა და სტატისტიკური ფუნქციები, კერძოდ:
ტექსტური ფუნქციები: LEFT, LEN, RIGHT, MID, LTRIM (Access-ში LCASE), RTRIM, UCASE
თარიღის და დროის ფუნქციები: DATEPART, DATE, NOW, TIME
რიცხვითი ფუნქციები: ABS(), COS(), SIN(), PI(), EXP(), SQRT(), TAN() 

 

სტატისტიკური ფუნქციები
ფუნქცია
შინაარსი
AVG 
დომენის (სვეტის) მნიშვნელობების საშუალო არითმეტიკული
COUNT
ამორჩეული ჩანაწერების რაოდენობა
LAST
ცხრილში ბოლო მნიშვნელობა        
FIRST         
ცხრილში პირველი ჩანაწერის მნიშვნელობა
MIN 
დომენში (სვეტში) მინიმალური მნიშვნელობა
MAX 
დომენში (სვეტში) მაქსიმალური მნიშვნელობა
STDEV 
დომენის (სვეტის) მნიშვნელობების საშუალო კვადრატული გადახრა
SUM
დომენის (სვეტის) მნიშვნელობების ჯამი
VAR
დომენის (სვეტის) მნიშვნელობების დისპერსია