თავი 4. ფუნქციების გამოყენება

ამორჩევის გამოყენება ჯგუფებში

წინადადებით WHERE ხორციელდება სტრიქონების ამორჩევა, ჯგუფების ამოსარჩევად გამოიყენება წინადადება HAVING 

SELECT tbsaq_mireba.saq_nomeri, Sum(tbsaq_mireba.raodenoba) AS [sul raodenoba],Round( Avg(tbsaq_mireba.sez_fasi),2) AS [SeZenis saSualo fasi], Round(Avg([tbsaq_mireba]![Sez_fasi]*0.2+[sez_fasi]),2) AS [realizaciis saSualo fasi], Round(Sum([raodenoba]*[sez_fasi]),2) AS [sul SeZenis Rir-ba], Round(Sum(([tbsaq_mireba]![sez_fasi]*0.2+[tbsaq_mireba]![sez_fasi])*[tbsaq_mireba]![raodenoba]),2) AS [sul raelizaciis Rir-ba]
FROM tbsaq_mireba
GROUP BY tbsaq_mireba.saq_nomeri
HAVING (((tbsaq_mireba.saq_nomeri)=2))
ORDER BY tbsaq_mireba.saq_nomeri; 

ამ ინსტრუქციით გამოიანგარიშება საქონლის ნომრის მიხედვით საწყობში მიღებული საქონლის რაოდენობის ჯამი (Sum(tbsaq_mireba.raodenoba), შეძენის საშუალო ფასი Round(Avg(tbsaq_mireba.sez_fasi),2), იანგარიშება რალიზაციის ფასი და მისი საშუალო Round(Avg([tbsaq_mireba]![Sez_fasi]*0.2+[sez_fasi]),2), შეძენისა და რეალიზაციის ღირებულებების ჯამი.

საშუალო არითმეტიკულის, შეჯამების ფუნქციებში დამატებით გამოიყენება რიცხვის დამრგვალების ფუნქცია Round. დამრგვალება ორი ნიშნის სიზუსტით ხორციელდება