თავი 2. მონაცემების ამორჩევა
წინადადება WHERE-ში ოპერატორის NOT გამოყენება

ცხრილიდან tbsaq_mireba ამორჩეულ იქნეს ყველა საქონელი  "მიქსერი"-ს (საქონლის კოდია ჩვენ შემთხვევაში 3) გარდა რომელებიც ინახებიან მე-2 საწყობში

SELECT tbsaq_mireba.saw_nomeri AS[sawyobis nomeri], tbsaq_mireba.saq_nomeri AS[saqonlis kodi], tbsaq_mireba.tariri AS[miRebis TariRi], tbsaq_mireba.raodenoba AS[miRebuli raodenoba], tbsaq_mireba.sez_fasi AS[SeZenis fasi] FROM tbsaq_mireba WHERE tbsaq_mireba.saw_nomeri=2 AND         (NOT tbsaq_mireba.saq_nomeri =3)

ფორმიდან შეკითხვის შემთხვევაში შეკითხვა ზოგადად შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ: ამორჩეული იქნეს  m-ური დასახელების ის საქონელი, რომელიც არ ინახება  n-ური დასახელების საწყობში.

ფორმის მოდულში ჩაწერილი პროგრამა შემდეგია:
Private Sub Rsek_Click()
Dim kit As String
Select Case Me.Famor.Value
Case 2
Me.Lsia.RowSource = ""
kit = " SELECT tbsaq_mireba.saw_nomeri AS[sawyobis nomeri], tbsaq_mireba.saq_nomeri AS[saqonlis kodi], tbsaq_mireba.tariri AS[miRebis TariRi], tbsaq_mireba.raodenoba AS[miRebuli raodenoba], tbsaq_mireba.sez_fasi AS[SeZenis fasi] FROM tbsaq_mireba" & _
" WHERE tbsaq_mireba.saw_nomeri =  " & V1 & "" & " AND NOT(tbsaq_mireba.saq_nomeri = " & V2 & ")"
With Me.Lsia
.ColumnHeads = True
.ColumnCount = 5
.ColumnWidths = "1,5in;1,5in;1,4in;1,8in;1,2in"
.RowSourceType = "Table/Query"
.RowSource = kit
End With
End Select
End Sub
პროგრამით ამორჩევის შედეგი/სურ. 9/ 

სურ. 9. ამორჩევის შედეგი