ავტორის სტილი დაცულია

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თ. მუნჯიშვილი, ზ. მუნჯიშვილი

ტექსტური რედაქტორი Word 2007 – ვიდეოლექციები

თბილისი 2008

Word 2007-ის გაწყობის პარამეტრები

 

ტექსტური ველის აღმნიშვნელი ჩარჩოს გამოტანა

ეკრანზე გამოსახვის მაშტაბის ცვლილების მცოცავის და სხვა პარამეტრების აღმნიშვნელების გამოტანა/გადამალვა
ინსტრუმენტულ პანელზე ღილაკების გამოტანა/მოხსნა

შრიფტის დასახელების შერჩევა კლავიშებით

დოკუმენტის გაღების, დამახსოვრების, შექმნის ფანჯრების მარჯვენა მხარეს საქაღალდის გამოტანა/მოხსნა
დოკუმენტის ავტომატურად დამახსოვრების შენახვის ადგილის მითითება
გაჩუმებით მითითებული ზომის ერთეულის - დიუმების გადაყვანა სანტიმეტრებში

დოკუმენტის შექმნა, დამახსოვრება, გაღება, პაროლის დადება

 

დოკუმენტის დამახსოვრების ფორმატები

დოკუმენტის დამახსოვრება

დოკუმენტის გაღება, დახურვა

დოკუმენტის შექმნა
დოკუმენტზე პაროლის დადება
დოკუმენტის თვისებები. დოკუმენტის ინსპექტორი და დოკუმენტის შიფრაცია. საბოლოო ვარიანტის მონიშვნა

ოპერაციები  დოკუმენტთან

დოკუმენტის ფონზე მოთავსება, საფენის (უკანა ხედის) შექმნა

აბზაცის პარამეტრების დაყენება, სტრიქონებს შორის ინტერვალი
დანუმრვა: სტრიქონების, აბზაცების; დანუმრული და მარკირებული სიების დახარისხება
მარკირებული სიები
დანუმრული სიები
დოკუმენტში სიმბოლოების ჩამატება და მათემატიკური ფორმულების დაწერა
შრიფტის პარამეტრები
დოკუმენტში მიმდინარე თარიღის ჩასმა
სიტყვის, სიტყვების, წინადადების...ტექსტის ძიება
სიტყვის, სიტყვების, წინადადების...ტექსტის ჩანაცვლება
ავტოკორექცია

ოპერაციები ტექსტთან

ტექსტის მონიშვნა

ტექსტის ქვეშ ხაზის გასმა, შრიფტის ფერის შეცვლა
ტექსტის დაწერა მუქად, დახრილად და სხვა
ტექსტის ამოშლა, ასლის აღება

ტექსტის ჩარჩოში, ფონზე მოთავსება. გვერდზე ჩარჩოს შემოვლება

ტექსტის ფორმატიზაციის ატრიბუტების გავრცელება
ცხრილები

ცხრილის ჩასმა

ცხრილიში: სტრიქონების, სვეტების დამატება/ამოღება; უჯრების გაერთიანება;

ჩარჩოს სტილის და სისქის შეცვლა; ფონზე მოთავსება; დახაზვა

ცხრილის გაფორმება. ტექსტის გაფორმება ცხრილში

დახარისხება, გამოთვლები ცხრილში

ცხრილის თვისებების ფანჯარა

დაბეჭდვა  

 

დოკუმენტის მომზადება

დაბეჭდვის პარამეტრების შერჩევა, დაბეჭდვა
რამდენიმე ეგზემპლარის და ფურცლის ორივე გვერდზე დაბეჭდვა

გვერდის ნიშნულები, პარამეტრები 

 

გვერდის ნიშნულები, გვერდის ზომა და ორიენტაცია

გვერდზე სტრიქონების დანუმრვა, გვერდის ფონი, კონტურები და წყლის ნიშანი

ჰიპერკავშირის (ბმულების) შექმნა

მრავალსვეტიანი დოკუმენტი

ობიექტების ჩასმა 

 

სურათების, ფორმების ჩამატება

ორგდიაგრამების ჩამატება, WordArt-ის გამოყენება, აბზაცის ასომთავრულით დაწყება

დიაგრამები, დიაგრამის გამოყოფილი ფრაგმენტის ფორმატიზაცია

დიაგრამის შექმნა. დიაგრამის ელემენტების ფორმატიზაცია

 მნიშვნელობათა, ჰორიზონტალური ღერძების, ლეგენდის, სათაურის ფორმატიზაცია
 დიაგრამის ტიპის შეცვლა. დიაგრამის მონაცემების ამორჩევა და ცვლილება

სტილი და თემა 

 

ექსპრეს-სტილი, სტილის ცვლილილება და შექმნა

სტილის მართვა, შრიფტის დასახელების გამოტანა გაჩუმებით

წიგნის გაფორმება: სქოლიო, ბიბლიოგრაფია და სხვა 

 

წიგნის სატიტულე ფურცელი და გვერდების დანუმრვა

კოლონტიტულის შექმნა და რედაქტირება

სქოლიოს შექმნა

სარჩევის ავტომატურად ფორმირება

საგნობრივი მაჩვენებელის ავტომატურად ფორმირება

ლიტერატურის სიის ავტომატურად ფორმირება

ნახაზების, სურათების, ცხრილების და სხვა სიების ავტომატურად ფორმირება
დოკუმენტის: კითხვის რეჟიმი, რუქა, ესკიზი
შექმნა: კომენტარის ,  ქვედოკუმენტის;  Web-დოკუმენტი, სექციების გამომყოფების წაშლა
შაბლონის, მაკროსის შექმნა

შაბლონის შექმნა და გამოყენება

მაკროსის შექმნა და გამოყენება
ხშირად დასმული კითხვები

 

დოკუმენტში სიტყვების, აბზაცების, სიმბოლოების რაოდენობის გაგება
დაპროექტების ჩანართის გამოტანა, მოხსნა. როგორ?
ეკრანის  სურათის შეტრიალება 900, 1800  – Ctrl+Alt+ß ან Ctrl+Alt+à ან Ctrl+Alt+á ან Ctrl+Alt+â
დაბეჭდვის ფანჯრის გამოტანა კლავიატურით  – Ctrl+P
აბზაცის გადაადგილება (ადგილის შეცვლა) Ctrl+Shift+á ან Ctrl+Shift+â
ტექსტის აკრეფისას  სიმბოლო " ავტომატურად იცვლება სიმბოლოთი >>?

რამდენიმე დოკუმენტთან მუშაობისას დოკუმენტებზე გადასვლა კლავიატურით – Ctrl+F6

ერთდროულად ეკრანზე რამდენიმე დოკუმენტის გამოტანა
დოკუმენტის ფონურ რეჟიმში დამახსოვრების უზრუნველყოფა
დოკუმენტში მიმდინარე თარიღის ჩასმა
გვერდების დანუმვრის შემდეგ, ნუმერის ნაცვლად იწერება PAGE?
კლავიატურით შრიფტის ზომის შეცვლა Ctrl+> ან Ctrl+<
რეგისტრების გადართვა  Shift+F3
დეფისის"-" ჩასმა Ctrl+-
ტექსტის გასწორება დოკუმენტის მარჯვენა მხარეს Ctrl+R, მარცხენა მხარეს Ctrl+L, ცენტრში Ctrl+E, ორივე მხარეს Ctrl+J
ორფოგრაფიის და გრამატიკის შემოწმება
მარკირებული ან დანუმრული სიის მოთავსება ერთ გვერდზე
დანუმრული (მარკირებული) სიის შემდეგ აბზაცის დაწყება ნუმერაციის (მარკირების გარეშე)  Shift+Enter
დოკუმენტში უკანასკნელად რედაქტირების ადგილის მოძებნა –  Shift+F5
საგნობრივი მაჩვენებლის შესაქმნელად სანიშნის გასაკეთებელი ფანჯრის გამოძახება – Alt+Shift+X
Word-ში შექმნილი ნახატების დაბეჭდვა
გვერდზე არსებული სტრიქონების შემჭიდროვება იმ მიზნით, რომ მეორე გვერდზე გადასული სტრიქონი ამავე გვერდზე დაიბეჭდოს

რა შემთხვევაში ეკრანზე ჩანს მხოლოდ სურათის ჩარჩო? როგორ გამოვაჩინოთ სურათი (გრაფიკული ობიექტი)?

როგორ დავაყენოთ შრიფტი Sylfaen  
ტექსტის ნაცვლად იწერება სიმბოლოები ð ?
სავარჯიშოები:

აბლონის შექმნა

ცხრილის დაპროექტება