ავტორის სტილი დაცულია
თეა მუნჯიშვილი, ზურაბ მუნჯიშვილი
ეკონომიკურ გადაწყვეტილებათა მიღების მოდელირება Excel–ის გარემოში