თავი 3. მართვის ელემენტის დაპროექტება ფორმაზე. ინტერაქტიული Web-გვერდის შექმნა
3.2. მართვის ელემენტი GridView (გაგრძელება)

 
რედაქტირებული მართვის ელემენტის GridView-ის html კოდი შემდეგია:
 <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="nomeri"
            DataSourceID="AccessDataSource1" EmptyDataText="There are no data records to display." AllowSorting="True" Font-Names="AcadNusx" Font-Size="Small">
          <Columns>
               <asp:BoundField DataField="nomeri" HeaderText="nomeri" ReadOnly="True" SortExpression="nomeri" />
                <asp:BoundField DataField="fakulteti" HeaderText="fakulteti" SortExpression="fakulteti" />
                <asp:BoundField DataField="gvari" HeaderText="gvari" SortExpression="gvari" />
                <asp:BoundField DataField="saxeli" HeaderText="saxeli" SortExpression="saxeli" />
                <asp:BoundField DataField="mamsaxeli" HeaderText="mamis saxeli" SortExpression="mamsaxeli" />
                <asp:BoundField DataField="spec" HeaderText="spec" SortExpression="spec" />
                <asp:CommandField ShowEditButton="True" CancelText="gauqmeba" DeleteText="amoSla" EditText="cvlileba" InsertText="Casma" UpdateText="damaxsovreba" />
            </Columns>
        </asp:GridView>
        <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server" DataFile="C:\Documents and Settings\Ruso\Desktop1\ekonfakulteti.mdb"
DeleteCommand="DELETE FROM `tbstudentiz` WHERE `nomeri` = ?" InsertCommand="INSERT INTO `tbstudentiz` (`nomeri`, `fakulteti`, `gvari`, `saxeli`, `mamsaxeli`, `dabTariRi`, `dabadgili`, `erovneba`, `moqlaqeoba`, `ganaTleba`, `muSaoba`, `ojaxi`, `Svilebi`, `mSoblebi`, `misamarTi`, `telefoni`, `spec`) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"
 SelectCommand="SELECT `nomeri`, `fakulteti`, `gvari`, `saxeli`, `mamsaxeli`, `dabTariRi`, `dabadgili`, `erovneba`, `moqlaqeoba`, `ganaTleba`, `muSaoba`, `ojaxi`, `Svilebi`, `mSoblebi`, `misamarTi`, `telefoni`, `spec` FROM `tbstudentiz`"
 UpdateCommand="UPDATE `tbstudentiz` SET `fakulteti` = ?, `gvari` = ?, `saxeli` = ?, `mamsaxeli` = ?, `dabTariRi` = ?, `dabadgili` = ?, `erovneba` = ?, `moqlaqeoba` = ?, `ganaTleba` = ?, `muSaoba` = ?, `ojaxi` = ?, `Svilebi` = ?, `mSoblebi` = ?, `misamarTi` = ?, `telefoni` = ?, `spec` = ? WHERE `nomeri` = ?">
 <InsertParameters>
      <asp:Parameter Name="nomeri" Type="Int32" />
      <asp:Parameter Name="fakulteti" Type="Byte" />
      <asp:Parameter Name="gvari" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="saxeli" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="mamsaxeli" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="dabTariRi" Type="DateTime" />
      <asp:Parameter Name="dabadgili" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="erovneba" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="moqlaqeoba" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="ganaTleba" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="muSaoba" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="ojaxi" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Svilebi" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="mSoblebi" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="misamarTi" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="telefoni" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="spec" Type="Int16" />
            </InsertParameters>          
<DeleteParameters>
       <asp:Parameter Name="nomeri" Type="Int32" />
            </DeleteParameters>
            <UpdateParameters>
     <asp:Parameter Name="fakulteti" Type="Byte" />
     <asp:Parameter Name="gvari" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="saxeli" Type="String" />
<asp:Parameter Name="mamsaxeli" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="dabTariRi" Type="DateTime" />
     <asp:Parameter Name="dabadgili" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="erovneba" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="moqlaqeoba" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="ganaTleba" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="muSaoba" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="ojaxi" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="Svilebi" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="mSoblebi" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="misamarTi" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="telefoni" Type="String" />
     <asp:Parameter Name="spec" Type="Int16" />
     <asp:Parameter Name="nomeri" Type="Int32" />
            </UpdateParameters>
        </asp:AccessDataSource>

განვიხილოთ რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებუ-ლი ცხრილიდან შეკითხვის ფორმირება და შედეგის გამოტანა  GridView-ზე.
სურათზე 3.31 ჩანს, რომ ველში „სპეციალობა“ ნაჩვენებია სპეციალობის კოდი. ცხადია, ეს ცხრილში წარმოდგენილ მონაცემებთან სამუშაოდ მოუხერხებელია. სასურველია, კოდის ნაცვლად სპეციალობის დასახელების მითითება. მონაცემების ბაზაში ცხრილები tbstudenti და tbspecialoba დაკავშირებულია ერთმანეთთან. საჭიროა ამ დაკავშირების ასახვა და შემდეგ სპეციალობის დასახელების გამოტანა მართვის ელემენტში. დასმული მიზნის მისაღწევად:
თაგუნას  მაჩვენებელი დააყენეთ AccessDataSource-ზე და დააწკაპუნეთ. კონტექსტურ მენიუში მონიშნეთ სტრიქონი Properties. გამოვა ფანჯარა, რომელშიც მონიშნეთ სტრიქონი SelectQueery   /სურ. 3.35/. ღილაკზე … დაწკაპუნების შემდეგ გამოვა ფანჯარა, რომელშიც დააჭირეთ ღილაკზე Query Builder;…

სურ. 3.35. დიალოგური ფანჯარა Properties                             სურ. 3.36. ბაზაში არსებული დაკავშირებული ცხრილების გამოტანა

ღილაკზე Query Builder დაწკაპუნების შემდეგ გამოვა დიალოგური ფანჯარა, ცხრილს tbstudent-ს დაამატეთ ცხრილი tbspecsia და ამ ცხრილიდან მონიშნეთ ველი specdas. დააჭირეთ ღილაკს OK /სურ. 3.36/;

ამოიღეთ ველი სპეციალობის კოდის მითითებით და მის ნაცვლად დაამატეთ ველი specdas, რომელიც უზრუნველყოფს სპეციალობის დასახელების გამოტანას. გვერდის გაშვების შემდეგ Internet Explorer-ში გამოჩნდება შემდეგი/სურ. 3.37/.

სურ. 3.37. ბაზიდან მიღებული ინფორმაცია სპეციალობის დასახელების ჩვენებით