თავი 2. მართვის ელემენტები
2.3. Web-ფორმის ASP.NET მართვის ელემენტები
 
ცხრილში 2.2 ჩამოთვლილია Web-ფორმის ASP.NET მართვის ელემენტები და მათ მიერ გენერირებული შესაბამისი Html ელემენტები.

Web-ფორმის ASP.NET მართვის ელემენტები
მართვის ელემენტის მიერ გენერირებული შესაბამისი Html ელემენტები
<ASP: HyperLink>
<a>......</a>
<ASP: LinkButton>
<a><Img></a>
<ASP: Image>
<img/>
<ASP: Panel>
<div>.......</div>
<ASP: Label>        
<span>............</span>
<ASP: Button>
<Input type=”sumbit”/> ან <Input type=”button”/>
<ASP: TextBox>
<Input type=”text”/> ან <Inputtype=”password”/> ან <textarea>.........</textarea>
<ASP: CheckBox>
<Input type=” checkbox”/>
<ASP: RadioButton>        
<Input type=”radio”/>
<ASP: ImageButton>
<Input type=”image”/>
<ASP: Table>
<table>...........</table>
<ASP: TableRow>
<tr>...........</tr>
<ASP: TableCell>
<td>...........</td>
მართვის ელემენტები: ASP: CheckBox,  ASP: RadioButton

მართვის ამ ელემენტების ერთ-ერთი ძირითადი თვისებაა Text მნიშვნელობის მიხედვით მართვის ამ ელემენტის დასახელების შექმნა ავტომატურად და თვისებით TextAlign მისი მოთავსება მართვის ელემენტის მარჯვნივ ან მარცხნივ.

მართვის ელემენტი ASP: HyperLink

ASP: HyperLink-ის თვისებებით NavigateURL, href და Target შესაძლებელია სხვა html გვერდთან დაკავშირება და ამ გვერდის გამოტანა შესაბამის ფრეიმში.
მოათავსეთ მართვის ელემენტი ASP:HyperLink ფორმაზე. თაგუნას  მარჯვენა ღილაკზე დაჭერის შემდეგ გამოსულ კონტექსტურ მენიუში მონიშნეთ სტრიქონი Style, რომელზეც დაწკაპუნების შემდეგ გამოსულ დიალოგურ ფანჯარაში დააყენეთ შესაბამისი ატრიბუტები. ამავე ფანჯარაში მართვის ელემენტზე მოათავსეთ სურათი, რომელიც ჰიპერკავშირის როლში გამოვა. მართვის ელემენტის თვისებაში Text ჩაწერეთ ტექსტი.

htmel კოდი შემდეგია:
<asp:HyperLink ID="HyperLink1"
NavigateUrl ="~/Tranziti_mag.HTM" ‘მისამართი ჩაწერილია ჩვენ მიერ  
          Text ="meore"
          runat="server" Height="40px" Style="background-position: center center;
            font-weight: bold; font-size: 10pt; background-image: url(SAMOTXE.GIF); vertical-align: text-top; direction: ltr; background-repeat: repeat; font-style: italic; font-family: AcadNusx;   text-align: center" Width="88px"></asp:HyperLink>

თვისება NavigateUrl რედაქტორის დახმარებით ჩაწერილია ჩვენ მიერ და რედაქტორის დახმარებით მითითებული html დოკუმენტი, რომელიც გამოდის Internet Explorer-ში სურათზე ან ტექსტზე დაწკაპუნების შემდეგ. ამ კოდში შეიძლებოდა არ მიგვეთითებინა თვისება Text და არ ჩაგვეწერა მისი მნიშვნელობა, თუ მას მივუთითებდით თვისებების ფანჯარაში.

მართვის ელემენტი  ASP: LinkButton
LinkButton-ზე გაჩუმებით გამოიყენება თვისება AutoPostBack, რომელიც კლიენტის მხარეს იყენებს JavaScript-ის ფუნქციას doPostBack როგორც href ელემენტის ატრიბუტს. ეს ნიშნავს, რომ მასზე დაწკაპუნებით ფორმა უპირობოდ ბრუნდება სერვერზე, რომელზედაც ამ დროს  გენერირდება მოვლენა Click.
htmel კოდი შემდეგია:
<asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" 
Width="88px" style="font-weight: bold; font-size: 10pt; 
background-image: url(SAMOTXE.GIF); direction: ltr; 
 text-indent: 2pt; font-style: normal; font-family:  AcadNusx; text-align: center" Height="24px">gadacema</asp:LinkButton>

მართვის ელემენტი  ASP: Image
ASP:Image-ით გამოიტანება სერვერზე არსებული გრაფიკული ინფორმაცია. LinkButton-ის ან Button-ის მოვლენით Click შეიძლება სერვერიდან გამოსატანი სურათების მონაცვლეობა. ASP: Image გაფორმება ხორციელდება სტილის დიალოგური ფანჯრით.
html კოდი შემდეგია:
<asp:Image ID="Image1" 
         ImageUrl ="~/SAMOTXE.GIF" 
        runat="server" Width="312px" />

მართვის ელემენტი ASP: Panel
მართვის ამ ელემენტით ფორმირდება ფორმატიზებული Html <div> ელემენტი. პროგრამულად შესაძლებელია მისი ზუსტად მოთავსება ფორმის ნებისმიერ ადგილზე და ტექსტის ფორმატიზაციასთან დაკავშირებული ოპერაციების: ტექსტის გამოტანის, სტრიქონების რეგულირების, გადაფურცვლის ზოლების დამატების, შრიფტის შეცვლის და სხვა შესრულება.
htmel კოდი შემდეგია:
<asp:Panel ID="Panel1" 
         runat="server" Height="50px" Width="125px"></asp:Panel>
 
მართვის ელემენტები  ASP: Label, ASP: Button
ASP: Label, ASP: Button ჩვეულებრივი მართვის ელემენტებია, რომლებიც ისევე გამოიყენება, როგორც სხვა დანართებში.
მართვის ელემენტი ASP: ImageButton
ღილაკის ნაცვლად მოვლენის გენერირებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტექსტი და გრაფიკული გამოსახულება ერთდროულად ან მარტო ტექსტი, ან მარტო გრაფიკული გამოსახულება.
htmel კოდი შემდეგია:
<asp:ImageButton ID="ImageButton1" 
               ImageUrl ="~/mtawmind.GIF" 
              runat="server" 
Style="position: static" Height="32px" Width="128px" />
მართვის ელემენტი ASP: TextBox
ASP: TextBox-ით ხორციელდება ინფორმაციის ჩაწერა. შეიძლება მრავალსტრიქონიანი და მრავალსვეტიანი მართვის ელემენტის შექმნა გადაფურცვლის ზოლებით.
 
მართვის ელემენტი  asp:PlaceHolder
asp:PlaceHolder გამოიყენება პროგრამის შესრულების რეჟიმში მართვის ელემენტების დასაპროექტებლად. დავუშვათ, გვსურს პროგრამულად დავაპროექტოთ სამი ცალი TextBox. გვერდის ჩატვირთვის მოვლენასთან დავაკავშიროთ ამ ელემენტების დაპროექტება. მართვის ელემენტის  asp:PlaceHolder ფორმაზე დატანის შემდეგ ავტომატურად შეიქმნება html კოდი:
<asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder1" runat="server"> </asp:PlaceHolder>
gverdis modulSi CavweroT programa
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Dim i As Integer
        Dim objtext As TextBox
        For i = 1 To 3
            objtext = New TextBox
            PlaceHolder1.Controls.Add(objtext)
        Next
    End Sub
Internet Explorer-ში გამოტანილი იქნება სამი TextBox. ბროუზერში დათვალირებისას დავინახავთ:
  <input name="ctl02" type="text" /><input name="ctl03" type="text" /><input name="ctl04" type="text" />
პროგრამული კოდის ბროუზერში დასათვალიერებლად Internet Explorer-ში თითი დავაჭიროთ თაგუნას  მარჯვენა ღილაკს და კონტექსტურ მენიუში დავაწკაპუნოთ სტრიქონზე View Source.

მართვის ელემენტი  asp:xml
მართვის ამ ელემენტში გამოიტანება სერვერზე არსებული xml დოკუმენტი. 
html კოდი შემდეგია:
<asp:Xml ID="Xml1" 
         DocumentSource ="~/sakontrolo.xml" 
        runat="server"></asp:Xml>
ჩვენ FrontPage-ის რედაქტორში შევქმენით xml დოკუმენტი. დავიმახსოვრეთ იმავე საქაღალდეში, რომელშიც მოთავსებულია Web-საითი. შემდეგ xml მართვის ელემენტის html კოდში თვისებაში DocumentSource მივუთითეთ ჩვენ მიერ შექმნილი xml დოკუმენტი.