თავი 2. მონაცემების ამორჩევა
 წინადადება WHERE-ში ოპერატორების: OR, AND  გამოყენება 
 
ოპერატორის AND გამოყენება

მაგალითები:
ცხრილიდან tbsaq_mireba  ამორჩეულ იქნეს იმ საქონლის დასახელებები, რომელებიც ინახებიან მე-2 საწყობში და მათი შეძენის ფასი 16-ზე ნაკლებია  

SELECT tbsaq_mireba.saw_nomeri AS[sawyobis nomeri], tbsaq_mireba.saq_nomeri AS[saqonlis kodi], tbsaq_mireba.tariri AS[miRebis TariRi], tbsaq_mireba.raodenoba AS[miRebuli raodenoba], tbsaq_mireba.sez_fasi AS[SeZenis fasi] FROM tbsaq_mireba WHERE tbsaq_mireba.saw_nomeri=2 AND tbsaq_mireba. sez_fasi <16
ზოგადად
SELECT tbsaq_mireba.saw_nomeri AS[sawyobis nomeri], tbsaq_mireba.saq_nomeri AS[saqonlis kodi], tbsaq_mireba.tariri AS[miRebis TariRi], tbsaq_mireba.raodenoba AS[miRebuli raodenoba], tbsaq_mireba.sez_fasi AS[SeZenis fasi] FROM tbsaq_mireba  WHERE tbsaq_mireba.saw_nomeri =  " & V1 & "" & " And tbsaq_mireba.sez_fasi<  & V2 & ""

ოპერატორის OR გამოყენება 
 
ცხრილიდან tbsaq_mireba  ამორჩეულ იქნეს იმ საქონლის დასახელებები, რომელთა შეძენის ფასი 2.0-ის ტოლია ან 1.5-ზე ნაკლებია
ზემოთ განხილულ იმსტრუქციაში ოპერატორი And შეცვალეთ ოპერატორით OR.

ოპერატორების OR, AND ერთდროულად გამოყენება

ცხრილიდან tbsaq_mireba  ამორჩეულ იქნეს იმ საქონლის დასახელებები, რომელებიც ინახებიან მე-2 საწყობში და მათი შეძენის ფასი 16-ის ტოლია ან 0.7-ზე ნაკლებია
SELECT tbsaq_mireba.saw_nomeri AS[sawyobis nomeri], tbsaq_mireba.saq_nomeri AS[saqonlis kodi], tbsaq_mireba.tariri AS[miRebis TariRi], tbsaq_mireba.raodenoba AS[miRebuli raodenoba], tbsaq_mireba.sez_fasi AS[SeZenis fasi] FROM tbsaq_mireba WHERE tbsaq_mireba.saw_nomeri=2 AND tbsaq_mireba. sez_fasi =16 OR tbsaq_mireba. sez_fasi<0.7

ამორჩევის შედეგი ბოლო შეკითხვაში სწორე შეიძლება არ იყოს. ეს იმით არის განპირობებული, რომ AND ოპერაციას აქვს შესრულების უმაღლესი პრიორიტეტი. ზუსტი შედეგის მიღების მიზნით საჭიროა OR ოპერაციის შემცველი გამოსახულება მოთავსებულ იქნეს ფრჩხილებში.